Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Tiltak for transport

Delportefølje for transport og mobilitet har grenseflater med de flere av Forskningsrådets andre porteføljer. Dette gjelder spesielt porteføljene for hav, klima og polar, muliggjørende teknologier samt porteføljen for industri og tjenestenæringer. Porteføljestyret vil sikre et godt samarbeid med disse når det gjelder blant annet maritim transport, omstilling til nullutslippssamfunnet, informasjonsteknologi og bygg- og anlegg.

 

Porteføljestyrets egne tiltak

Finansiere anvendt forskning med stor relevans for næringsliv, offentlig sektor og samfunnet

 • Finansiere prosjekter av høy kvalitet og relevans (Utlysning Pilot-T, IP-O og KSP-S)
 • Videreutvikle en balansert prosjektportefølje med hensyn til fag og teknologi på tvers av søknadstyper
 • Finansiere prosjekter som bidrar til at næringslivet kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren (Pilot-T)
 • Finansiere prosjekter som bidrar til at offentlig sektor er kunnskapsbasert og tar i bruk ny teknologi (IP-O og KSP-S)
 • Bygge kapasitet og kompetanse på områder av høy relevans for næringsliv og offentlig sektor (KSP-S)
 • Finansiere forskning som bidrar til utviklingen av en ansvarlig transport- og mobilitetssektor

Arbeide for en god koordinering, nasjonalt og internasjonalt, gjennom å:

 • Samordne innsats med Innovasjon Norge og bidra til gode rådgivningstjenester for næringslivet og offentlig sektor (Pilot-T og IP-O)
 • Stimulere næringslivet og forskningsmiljøene til deltagelse i relevante internasjonale utlysninger (mobiliseringsarbeid gjennom NCP)
 • God dialog med transportetatene og aktører som er med i relevante partnerskap i Horisont Europa
 • Delta i fellesutlysninger av høy relevans om økonomiske rammer gir mulighet til dette
 • Finansieres arrangement som legger til rette for samarbeid mellom ulike aktører (Koordinerings- og støtteaktiviteter)

Sikre at relevante aktører deltar i prosjektene og ivareta mangfold:

 • Mobilisere nye og etablerte aktører som bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og forskningsmiljøer (Pilot-T, IP-O og KSP-S)
 • Synliggjøre muligheten for å inkludere samarbeidspartnere fra sivil sektor og interessegrupper (KSP-S)
 • Legge til rette for offentlig og privat samarbeid i alle søknadstyper
 • Invitere til møteplasser og koblingsarenaer i mobilisering til Pilot-T
 • Prioritere kvinnelige prosjektledere ved ellers lik kvalitet på søknader

Sikre at resultatene blir tilgjengelige, tas i bruk og dokumenteres gjennom å:

 • stille krav om at resultater fra prosjekter ledet av forskningsmiljøene og offentlig sektor tilgjengeliggjøres for beslutningstagere, forvaltningen og sivilsamfunnet
 • Pilotering av teknologi
 • Bidra til åpen forskning i henhold til forskningsetiske normer
 • Finansiere arrangement som formidler forskningsresultater, legger til rette for kunnskapsdeling og utvikling av kunnskapsgrunnlag (Koordinerings- og støtteaktiviteter)

 

Forventes oppnådd gjennom øvrige tiltak
 • Utlysninger fra åpne arenaer og arenaer som er komplementære til de tematiske budsjettformålene, spesielt porteføljene for naturvitenskap og teknologi, humaniora og samfunnsvitenskap, samt industri og tjenestenæringer.
 • Utlysninger fra andre tematiske budsjettformål, spesielt i porteføljene for hav, klima og polar, og muliggjørende teknologier.
 • Utlysninger av senterordninger (SFI) og vitenskapelig infrastruktur.
 • Utlysninger fra Horisont Europa. • Utlysninger i bilaterale samarbeid.
 • Utlysninger fra andre aktører i virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, ENOVA, Siva).
 • SkatteFUNN
 • Finansiering av forskning gjennom transportetatene