Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Tiltak for energi og lavutslipp

Under følger en oversikt over porteføljestyrets tiltak innen delporteføljen energi og lavutslipp og hva som forventes oppnådd gjennom øvrige tiltak.

Delportefølje for energi og lavutslipp har grenseflater med de fleste av Forskningsrådets andre porteføljer. Dette gjelder spesielt porteføljene for hav, petroleum, klima og polar, landbasert mat, miljø og bioressurser, samt porteføljene for industri og tjenestenæringer og muliggjørende teknologier.

Porteføljestyret vil sikre et godt samarbeid med disse når det gjelder blant annet grønn konkurransekraft og omstilling til nullutslippssamfunnet, herunder lavutslippsteknologi, sirkulærøkonomi, prosessindustri, biobaserte produkter, bygg- og anlegg, samt informasjons- og materialteknologi. Grenseflatene er konkretisert i investeringsplanen for delportefølje energi og lavutslipp.

Porteføljestyrets egne tiltak

Finansiere forskning langs hele FoUoI-kjeden fra strategisk grunnforskning til teknologiutvikling og pilotering av teknologi, men med tyngde på anvendt forskning:

 • arrangere brede konkurransearenaer og finansiere prosjekter og sentre av høy kvalitet og relevans (utlysning KSP, FME og IPN)
 • finansiere prosjekter på særdeles samfunnskritiske områder hvor det er viktig at Norge bygger kompetanse og nye bærekraftige løsninger, herunder missions for grønn konkurransekraft, som ivaretar hensyn til klima, natur, samfunn og økonomi (utlysning av KSP, IPN, Pilot-E)
 • finansiere grensesprengende og kreative prosjekter med radikalt nyskapende tematikk og høy risiko (RNFP)
 • finansiere grunnleggende forskning innen utvalgt tematikk (FP, til dels FME og KSP)
 • øremerke midler til kontroversielle forskningstema
 • etablere en balansert prosjektportefølje med hensyn til fag og teknologi
 • se vår egen bruk av virkemidlene FME, IPN, KSP og FP i sammenheng

Arbeide for en god koordinering, nasjonalt og internasjonalt, gjennom å:

 • ta initiativ til samarbeid på tvers av Forskningsrådets porteføljer og aktiviteter og på tvers av sektorer, inkludert fellesutlysninger (KSP, IPN)
 • samarbeide med andre virkemiddelaktører (Innovasjon Norge, ENOVA, Gassnova, Siva) om Grønn vekst, Pilot-E, CLIMIT
 • delta i partnerskap i Horisont Europa (CETP, DUT, ACT) og andre internasjonale samarbeid som Mission Innovation, samt delta i aktuelle fellesutlysninger med andre land.
 • stimulere næringslivet og forskningsmiljøene til deltagelse i relevante internasjonale utlysninger (mobiliseringsarbeid, lyse ut MVO)
 • arrangere dialogarenaer med relevante aktører på aktuell tematikk

Sikre at relevante aktører deltar i prosjektene og ivareta mangfold:

 • mobilisere eksisterende og nye aktører til økt deltagelse og innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
 • åpne for at offentlig foretak kan søke IPN
 • stimulere til deltagelse fra offentlig sektor i FME, KSP, IPN og Pilot-E
 • utlyse midler til arrangement, nettverk og kommunikasjon
 • fremheve betydningen av kjønnsperspektiv i forskningen der det er relevant
 • prioritere søknader med forskerutdanning i prosjekter ledet av forskningsorganisasjoner
 • aktivt bidra til kjønnsbalanse og mangfold gjennom krav i utlysninger, i egen søknadsbehandling og på arrangementer

Sikre at resultatene blir tilgjengelige, tas i bruk og dokumenteres gjennom å:

 • stille krav om at resultater fra prosjekter ledet av forskningsmiljøene tilgjengeliggjøres for beslutningstagere, forvaltningen og sivilsamfunnet (alt. "sikre at forvaltning, forskningsmiljøer og næringsliv har lik tilgang på resultater fra prosjekter der forskningsorganisasjoner er kontraktspartner")
 • bidra til åpen forskning i henhold til forskningsetiske normer
 • ta initiativ til at det utarbeides kunnskapsgrunnlag, evaluering og effektstudier

 

Forventes oppnådd gjennom øvrige tiltak
 • Utlysninger fra åpne arenaer og arenaer som er komplementære til de tematiske budsjettformålene, spesielt porteføljene for naturvitenskap og teknologi, humaniora og samfunnsvitenskap, samt industri og tjenestenæringer.
 • Utlysninger fra andre tematiske budsjettformål, spesielt i porteføljene for hav, petroleum, klima og polar, landbasert mat, miljø og bioressurser og muliggjørende teknologier.
 • Utlysninger av senterordninger (SFF og SFI) og vitenskapelig infrastruktur.
 • Utlysninger fra Horisont Europa.
 • Utlysninger i bilaterale samarbeid.
 • Utlysninger fra andre aktører i virkemiddelapparatet ((Innovasjon Norge, ENOVA, Gassnova, Siva).
 • SkatteFUNN 

Tabell 1. Delportefølje energi og lavutslipp - oppsummering av planlagte tiltak