Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitet

Automatisering og autonomi, elektrifisering, IKT og samhandlende intelligente transportsystemer kan bidra til at transportsektoren oppnår klimamålene, og samtidig legge til rette for et effektivt og sikkert transporttilbud. Utviklingen innenfor kunstig intelligens er drevet frem av tilgang til stadig større mengder med data, bedre algoritmer og rimelig tilgang til større regnekraft. For transportsektoren er dette særlig viktig for utviklingen av både automatiserte og autonome løsninger. For at nye teknologier skal utvikles og tas i bruk slik at det kommer sektoren til gode, er det behov for utvikling av nye forretningsmodeller og kunnskap om hvordan teknologien bør anvendes og styres for å få de ønskede effekter.

Aktive transportformer som sykkel og gange vil, sammen med nye former for mikromobilitet, være viktige elementer i fremtidens transportsystem. Målet om at transportveksten skal tas med sykkel, gange og kollektivløsninger vil også stå sentralt i fremtiden og spille godt sammen med nye delingsløsninger. Det er store ulikheter mellom behov og tilbud i by- og distrikts-Norge. Et rettferdig og tilgjengelig mobilitets- og transportsystem som er sømløst, integrert og utnytter ressursene på en best mulig måte, blir viktig fremover. I fremtidens transportsystem vil alle transportformene vei, bane, sjø og luft være viktige, men digitalisering og nullutslippsløsninger kan føre til at de har andre funksjoner og roller i transportsystemet enn dem vi kjenner i dag.

For varetransporten er det avgjørende med teknologi som understøtter god og grønn logistikk som gir økt effektivitet, reduserte kostnader og minst mulig belastning på miljøet. Effektive knutepunkter som for eksempel havner og andre terminaler, har potensiale både til å legge til rette for multimodalitet og flytte gods til mer miljøvennlig transportformer.

Transportsektoren har gjennomgått en rekke endringer og det åpnes også for forskning som ser på hvordan endringer i styring og organisering av sektoren påvirker utviklingen av et miljøvennlig, sikkert og effektivt transportsystem.

Et stort spørsmål for fremtiden er hvordan man skal gjøre de riktige investeringene i infrastruktur for å unngå store samfunnskostnader og unødig arealinngrep samt naturforringelse. ITS, komplementære transportløsninger og effektiv drift og vedlikehold vil være sentrale virkemidler her.

Forskningsrådets målrettede satsing på transport har fire tematiske områder som samlet skal bidra til å oppnå samfunnsmålet Transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt.

  1. Bevegelsesfrihet - Transport og mobilitet er et gode og en nødvendighet for næringslivet og for oss som enkeltpersoner. Kunnskap om utviklingstrekk i samfunnet, forståelse av adferd og behov og hvordan dette påvirker reisevaner er sentralt for å kunne planlegge for kapasitet med minst mulig arealinngrep. Ny teknologi gir mulighet for optimalisering og styring av transport som kan gi en mer effektiv reisehverdag. Innenfor rammene av et miljøvennlig, sikkert og effektivt transportsystem er det nødvendig å finne nye og mer sammenhengende sømløse transporttjenester for personer og gods og for byer og distrikter.
  2. Zero: bidra til oppfyllelse av klima og miljømål - Transport medfører en betydelig bruk av ressurser og bringer med seg negative virkninger i form av blant annet utslipp, arealbruk og støy. For at transportsektoren skal kunne ta sin andel av klimakuttene, er det behov for å legge til rette for mer miljøvennlig transport og mobilitetsløsninger, bedre utnyttelse av kapasitet, økt bruk av nullutslippsløsninger, mer miljøvennlige veier samt en økt forståelse for hva som skal til for at samfunnet og enkeltindivider velger de mest miljøvennlige løsningene der det er mulig.
  3. Transportsikkerhet og resiliens - Utviklingen av et digitalisert transportsystem med mer systemintegrasjon, samt et mer ekstremt klima, vil medføre endringer i hva som blir de store sikkerhetsutfordringene fremover. Robuste systemløsninger og trafikksystem som raskt kan gjenoppta viktige funksjoner etter en hendelse, blir avgjørende i utviklingen av fremtidens transportsystem. Med fremveksten av nye transportmidler og overgang til mer aktiv mobilitet, er det viktig å forsterke trafikksikkerhetsarbeidet mot disse trafikantgruppene.
  4. Verdiskaping og konkurransekraft - Innenfor rammene av miljøvennlig og sikker mobilitet og transport skal varer og tjenester ut i markedet. Smarte og bærekraftige logistikkløsninger, knutepunkter som terminaler og havner er viktige forutsetninger for næringslivets verdiskaping. Gjennom bruk av ny teknologi vil man mer effektivt kunne utnytte de ressursene man har. Omstillingen av transportsektoren gir nye muligheter for verdiskaping for norske bedrifter. Kunnskap om hvordan man kan forsterke næringsmuligheter innenfor transport, nye forretningsmodeller blir viktig for å tilrettelegge for fremme innovasjon og verdiskaping.