Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

By

Byforskning og -innovasjon spenner meget vidt, men er avgrenset her til prosjekter som har byen og byregionen som tema. Perspektiver i byforskningen er urbanisering, arkitektur og bydesign, hvordan infrastruktur, bygninger og byrom har betydning for livsstil, interaksjon og samfunnssikkerhet. Planlegging, altså hvordan planlegge for å optimalisere byens funksjoner og bærekraft gjennom arealbruk, infrastruktur og fysisk bydesign, samt hvordan man organiserer byplanlegging på en slik måte at prosessen er mest mulig effektiv og demokratisk er en kjerne i byforskning. Smart-by teknologi er i rask utvikling og i denne sammenhengen utvides begrepet smart til både å ta i bruk ny teknologi og innovative metoder, og å samarbeide med innbyggerne, for bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og byregioner. Det å utvikle smarte byer omfatter blant annet det å utvikle mer klimavennlige løsninger for transport og mobilitet, energi, bygg, renovasjon og samfunnsplanlegging. Viktige tema er overgangen fra lineær til sirkulær økonomi og tiltak i byene som verktøy for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Samtidig er en lang rekke andre forhold relevante for byforskningen, blant annet digitalisering, innovasjon, nærings- og tjenesteutvikling, sosial ulikhet, forbruk, tilpasning til klimaendringer og samfunnssikkerhet. Det er i byer og byregioner 82 prosent av den norske befolkningen bor, tar utdanning, tar del i arbeidslivet og lever sine liv. Transport og mobilitet, energi og energiomstilling er svært viktige perspektiver i byer og byregioner, og forutsetninger for omstillingen til et nullutslippssamfunn, men ivaretas av delporteføljene for hhv transport og energi.

Oversikt over by-relevante prosjekter vil synliggjøre Forskningsrådets samlede innsats rettet mot byer og avdekke kunnskapshull og forskningsbehov. Målrettede midler for byforskning som er del av KLDs bevilgning til grønn omstilling, inngår i Porteføljestyret for klima og polar sitt investeringsbudsjett.