Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Transport

Porteføljen innenfor transport og mobilitet favner bredt og dekker bransjer, næringer og sektorer som utvikler og anvender kunnskap og løsninger for transport.

Den målrettede innsatsen på transport skal styrke transportnæringenes konkurranseevne. Innsatsen retter seg både mot bedrifter som er leverandører av teknologi og tjenester og til næringer der hovedmålet er å transportere varer og personer.

Offentlig sektor er avgjørende for utviklingen av transportsystemet. Den målrettede innsatsen vil ha virkemidler som når bredden av sektoren herunder beslutningstakere og myndighetsnivå, offentlig sektor som tilbyr transporttjenester og offentlige aktører som eier, forvalter og drifter infrastruktur.

Hvert individ tar daglig en rekke beslutninger knyttet til transport. Arbeidsreiser, barnehage, skole og fritidsreiser, i tillegg til små innkjøp enten gjennom selv å reise til butikk eller ved hjemlevering av varer. For å utvikle et fremtidsrettet transportsystem som legger til rette for bevegelsesfrihet for den enkelte innenfor rammene av et miljøvennlig, sikkert og effektivt transportsystem er det derfor avgjørende at brukerne” av transporttjenesten inkluderes i forskningen der det er relevant.

Interesseorganisasjoner er viktige partnere for å mobilisere, og spre kunnskap og informasjon på tvers av aktører. Interesseorganisasjonene bør inkluderes i forskningen der det er relevant, og vil være viktige samarbeidspartnere for Forskningsrådets mobiliseringsarbeid og for å spre resultater av forskningen.