Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Brukermål for Transport og mobilitet

Delporteføljen transport og mobilitet har følgende brukermål:

1. Næringslivet og offentlig sektor utvikler og tar i bruk ny teknologi og tjenester som gir raskere innovasjonstakt i sektoren og gir ønskede effekter på klima og miljø, sikkerhet, bevegelsesfrihet og reduserte kostnader for sektoren

For å oppnå dette er det behov for økt forskning, utvikling og testing av nye teknologier og tjenester. Felles for de teknologiene eller tjenestene som utvikles er at de skal bidra til at klimagassutslippene reduseres i tråd med Parisavtalen, og at naturinngrep og ulykker reduseres, samtidig som vi sikrer tilbudet av transporttjenester. Kunnskap om faktorer som fører til at nye løsninger blir tatt i bruk og at de samlet gir de ønskede virkningene på transportsystemet vil bli viktig.

2. Solid kunnskapsgrunnlag til nytte for politikkutforming, forvaltning og transportsektor

For å gi beslutningstakere, forvaltning og det sivile samfunnet et godt underlag for diskusjon og beslutninger må det legges til rette for forskning som blant annet ser på premissene for utviklingen av transportsektoren. Kunnskap om utviklingstrekk, transportmodellering og planlegging er svært viktig for fremtidige beslutninger og investeringer. Hvordan sektoren organiseres, og styres kan også ha store konsekvenser for hvordan fremtidens transportsystem utvikler seg.

3. Næringslivet er sterke innenfor nisjer der Norge kan hevde seg på et internasjonalt marked

For å oppnå dette er det behov for virkemidler som stimulerer bedrifter til å se de nye mulighetene innenfor transportsektoren. Norge har sterke fortrinn innenfor elektrifisering og maritim transport. I tillegg er det sterke bedrifter og FoU- miljøer innenfor fjernstyring, automatisering og optimering. Norske myndigheter er raske til å ta i bruk nye digitale løsninger og Norge ligger langt fremme på digital infrastruktur. Samlet gir dette gode muligheter for at Norge kan konkurrere på et internasjonalt marked med nye løsninger for fremtidens transportsystem. Like viktig er det å få bedrifter som i liten grad har benyttet seg av FoU i sitt arbeid til å se utvikling og bruk av ny teknologi som et viktig konkurransefortrinn i et internasjonalt marked. Veien til internasjonal suksess går ofte gjennom internasjonalt samarbeid der deltakelse i Horisont Europa vil stå sentralt. I tillegg vil offentlig sektors etterspørsel etter nye teknologier og tjenester være en viktig.

4. Offentlig sektor, næringsliv, FoU- miljøer og sivilsamfunn samarbeider om utviklingen av fremtidens mobilitet og transportsystem

Det er behov for virkemidler som legger til rette for en felles forståelse av de utfordringer som skal løses og som sikrer en effektiv flyt av kompetanse, teknologi og innovasjonskultur til nytte for offentlig sektor, næringsliv og samfunn. Offentlig/privat samarbeid sikrer at løsningene som utvikles vil få raskere opptak i sektoren.

5. Norske forskningsmiljøer er en integrert del av internasjonal og europeisk forskningsfront og hevder seg på nisjeområder med særlig interesse for norsk transportsektor og samferdselspolitikk

En kunnskapsbasert transportsektor betinger sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer som opererer i forskningsfronten. Et velfungerende transportsystem går på tvers av landegrenser derfor er internasjonalt forskningssamarbeid helt avgjørende. Samtidig vil ulike bosetningsmønster, kultur, topografi og klima før til at ulike land har ulike særstilte problemstillinger. Det er derfor viktig at det er rom for å arbeide med særegne norske problemstillinger. Forskningsrådet vil legge til rette for at norske bedrifter og forskningsmiljø kan knytte kontakt med utenlandske ledende forskningsmiljø og konkurrere på en internasjonal konkurransearena, Horisont Europa er særlig viktig i denne sammenheng.