Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Brukermål for Energi og lavutslipp

Delporteføljen for energi og lavutslipp har følgende brukermål:

1. Norge har nok fornybar energi og et sikkert, robust og fleksibelt energisystem som er planlagt, driftet og bygget bærekraftig

Høy grad av elektrifisering er avgjørende for omstillingen til et nullutslippssamfunn. For å oppnå dette kreves forskning på utvikling, endring og tilpasninger i energisystemet, inkludert løsninger for fleksibilitet i produksjon, overføring og forbruk og samspill med andre energibærere. Bærekrafthensyn krever forskning på hvordan energianlegg og -infrastruktur påvirker naturmangfold og klima.

2. Bygg, områder, industri og transportsektoren bruker energi effektivt og klimanøytralt

For å oppnå dette kreves forskning på politiske virkemidler og energieffektive løsninger, inkludert energilagring, energistyring og varmesystemer både for ny og eksisterende bygningsmasse, nabolag, byer og regioner. For industri- og transportområdene blir det særlig viktig også å forske på områder hvor det er dyrt og vanskelig å kutte utslipp.

3. Sivilsamfunnet er aktivt med i energiomstillingen gjennom prosesser som er rettferdige og inkluderende

For å oppnå dette kreves kunnskap om adferd, hvilke faktorer som kan fremme omstilling og hvordan omstillingen kan ramme skjevt og forsterke underliggende konflikter i samfunnet. Tillit mellom politikere, øvrige myndigheter og befolkningen og tillit til det vitenskapelige grunnlaget for politiske avgjørelser er viktig for å sikre legitimitet for virkemidlene som må tas i bruk.

4. Næringslivet leverer energieffektive produkter og tjenester i en klimanøytral verdikjede på områder hvor Norge har naturgitte fortrinn eller verdensledende kompetanse

For å oppnå dette kreves det forskning for utvikling av nye politiske virkemidler, forretningsmodeller, lavutslippsteknologier og raskt skalerbare løsninger som er konkurransedyktige i et globalt marked. Det haster å etablere fortrinn i en hard internasjonal konkurranse. Porteføljen vil bidra til å løfte målrettede satsinger for å styrke grønn konkurransekraft i globale markeder som trekker på flere teknologiområder som igjen gir et spekter av industrielle muligheter i sektorer der Norge har kompetanse. Det må tilrettelegges for utnyttelse av komparative fortrinn, samlokalisering og samspill mellom ulike bransjer og næringer som samlet utgjør konkurransedyktige verdikjeder.

5. Vitenskapelige miljøer har betydelig internasjonal deltakelse og leverer resultater som flytter internasjonal forskningsfront på områder hvor norske energiforskningsmiljøer har spesielle forutsetninger

Omstillingen stiller nye krav til ferdigheter og kapasitet i forsknings-, utdannings- og innovasjonssystemet. For å oppnå brukermålet kreves det muligheter for eksperimentering og nye arbeidsformer innen forskning. Satsning på internasjonalt forskningssamarbeid er viktig for å finne løsninger på store, globale samfunnsutfordringer. Involvering av studenter og yngre forskere er viktig for å sikre rekruttering og fornyelse av forskningsområdet over tid.

6. Vitenskapelige miljøer samarbeider med og utdanner relevante kandidater for næringsliv og offentlig sektor for energiomstilling og økt konkurransekraft

Etablere koblinger mellom vitenskapelige miljøer, næringsliv og offentlig sektor slik at vitenskapelige problemstillinger er forankret i reelle behov. Både næringsliv og offentlig sektor skal ta store og irreversible beslutninger og trenger forskning og kompetanse for å håndtere og stimulere den raske teknologiske omstillingen og behovet for effektivisering av det omfang og tempo som kreves.

7. Offentlig sektor utvikler, etterspør og bruker ny teknologi og løsninger som ivaretar hensyn til klima og naturmangfold og sikrer et marked for norsk næringsliv

Integrere offentlig sektor i forskning og utvikling av teknologi og løsninger. Offentlig sektor spiller en viktig rolle i omstillingen ved å være tilrettelegger, innkjøper og utøver gjennom eget innovasjonsarbeid. Staten og kommunesektoren skaper et viktig hjemmemarked gjennom innkjøpsprosesser for teknologi og løsninger som kan gi raske kutt i utslipp og positive miljøvirkninger i Norge.

8. Forvaltning og offentlige beslutningstakere håndterer risiko, endringer og legger til rette for energiomstilling

Koble forskningen opp mot offentlig sektors behov for kunnskap og kompetanse som trengs for å kunne ta raskere beslutninger for omstilling. Utøvelse av det offentliges regulatorrolle er en forutsetning for å kunne utvikle og ta i bruk teknologi og samtidig sikre naturmangfold, levedyktige lokalsamfunn, inkluderende prosesser og sosial rettferdighet. Virkemiddelapparat må stake ut en tydelig kurs, og legge til rette for nye former for samarbeid på tvers av sektorer, faggrenser og land. Tverrfaglige forsknings- og kunnskapsmiljøer må brukes mer aktivt i beslutningstagning for å håndtere risiko og kontinuerlig endringer.