Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Brukermål for by

1. Forvaltning, næringsliv og resten av sivilsamfunnet har kunnskap, virkemidler og løsninger til å omstille norske byer i en bærekraftig retning (klima, naturmangfold og ressursbruk)

For å oppnå dette må offentlig sektor, næringsliv og resten av sivilsamfunnet være godt integrert i forskning og utvikling av teknologi og løsninger for bærekraftige og attraktive byer. Det er en forutsetning at aktørene har god tilgang på forskningsbasert kunnskap og løsninger i samfunns- og arealplanlegging. Attraktive byer med levende bymiljø kombinerer større tetthet og god utnytting av areal, reduserer energibruk, kutter utslipp fra transport, avgrenser tapet av natur og naturmangfold og reduserer behovet for bygging av infrastruktur, slik som vei, vann og avløp. Overgangen fra lineær til sirkulær ressursbruk vil ha tyngdepunkt i byer og byregioner, og det er behov for forskning og innovasjon som støtter opp om denne.

2. Forskningsmiljøene inkluderer byer og byregioner, næringsliv, nabolag og innbyggere i utviklingen av kunnskap og bærekraftige løsninger

For å oppnå dette må forskningsmiljøene være koblet mot forvaltningen i byer og byregioner og det er behov for et kunnskapsgrunnlag som legger til rette for gode beslutninger for en bærekraftig utvikling, basert på bred involvering av innbyggerne. Plan og bygningsloven setter krav til medvirkning i planprosesser, og kommunenes strategier omfatter ofte hvordan innbyggerinitiativ håndteres.

Det må legges til rette for nye former for samarbeid på tvers av sektorer, faggrenser og land. Tverrfaglige forsknings- og kunnskapsmiljøer må brukes aktivt i beslutningstaking for å håndtere målkonflikter og gjenstridige floker, kontinuerlige endringer og risiko.

3. Norske FoU-miljøer er påkoblet europeisk og internasjonalt samarbeid for å nå FNs bærekraftsmål for bærekraftige byer

For å oppnå dette må norske forskningsmiljøer, byer og kommuner få nødvendig støtte til å delta i konkurransearenaene under EUs rammeprogram Horisont Europa med tilhørende europeiske partnerskap, missions og JPI-er.