Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Tematiske prioriteringer

Porteføljen dekker flere tematiske områder med mange ulike trender som er oppsummert under gjennomgangen av de respektive fagområdene i porteføljeanalysen og i programplanene.

Langsiktige investeringer og gode forbrukervalg blir avgjørende for realisering av bærekraftige løsninger. Det trengs kunnskap om den sentrale rollen til innbyggere i omstillingen mot nullutslippssamfunnet, inkludert hva som gjør det attraktivt for forbrukerne å ta valg som reduserer klima- og naturpåvirkningen og sikrer brukerinvolvering.

Porteføljen dekker forskning på utviklingen av:

  • sektorovergripende analyser for hele verdikjeden for fornybar energi og energiproduksjon
  • forvaltning og effektiv bruk av energi i energisystemet, i bygg, anlegg, industri, transportsektoren og energiinfrastruktur
  • klimapositiv eller klimanøytral teknologi generelt, men med særlig fokus på de store utslippskildene i prosessindustrien, transport- og energisektorene og på bruk av rene energibærere
  • et effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem som bidrar til bevegelsesfrihet for personer og gods, fremmer verdiskapning og som baserer seg på nullutslippsløsninger
  • smarte, bærekraftige og trygge byer og byregioner
  • kunnskap om miljøvirkninger og bærekraftig arealbruk, politikk, adferdsendring og virkemidler for en rettferdig og demokratisk omstilling på kort og lang sikt

Den digitale utviklingen skjer raskt og må legges til grunn for arbeidet innenfor hele porteføljen.

Porteføljestyret vil etablere målrettede satsinger (missions) på områder der norsk næringsliv har eller kan utvikle fortrinn.