Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Faglige og teknologiske prioriteringer

Forskningsaktiviteten i porteføljen er sektorovergripende og omfatter ulike fagområder og teknologier avhengig av hvilke tema det forskes på. Porteføljen omfatter samfunnsvitenskapelige, humanistiske, naturvitenskapelige og teknologiske forskningsmiljøer, og innebærer i mange tilfeller en tverrfaglig og flerfaglig tilnærming.

Teknologi er det dominerende fagområdet med maskin, elektroteknikk, materialer og kjemi som største fagfelt. IKT spiller en viktig rolle innenfor digitalisering av energi- og transportsektorene og i utvikling av smarte løsninger og systemer. Prosjekter som ser på bærekraft og miljøkonsekvenser inngår i porteføljen med fagfelt som biologi, økologi og annen naturvitenskap.

Samfunnsvitenskap har stor anvendelse innen porteføljen, med økonomi, samfunnsgeografi og statsvitenskapelig forskning på blant annet politikkutforming, innovasjonsprosesser og holdninger i samfunnet. Et annet viktig område blir konsekvensene av digitalisering og blant annet den etterspørselsregulerende effekten dette vil ha i sektorene. Porteføljestyret prioriterer ikke spesifikke fagområder da de tematiske prioriteringene vil være førende for hvilke faglige og teknologiske tilnærminger porteføljen vil inneholde. Porteføljestyret vil fortsatt investere i

  • teknologisk forskning som kan bidra til omstilling mot nullutslippssamfunnet og stimulere grønn konkurransekraft gjennom fortsatt fokus på en bredde av fagområder
  • samfunnsvitenskapelig forskning som kan bidra til omstilling mot nullutslippssamfunnet gjennom effektiv, sikker, demokratisk og inkluderende samfunnsomstilling og teknologiutvikling
  • tverrfaglig, multidisiplinær forskning for kombinasjon av nye perspektiver, disipliner eller tilnærminger