Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Samfunnsmål

Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp har følgende samfunnsmål:

 • Samfunnet er klimanøytralt og ivaretar naturmangfold gjennom inkluderende, rettferdig og kunnskapsbasert omstilling.
 • Norske, fornybare energiressurser utnyttes bærekraftig og effektivt.
 • Transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt.
 • Byer og byregioner er smarte, bærekraftige og trygge.
 • Eksisterende og nytt næringsliv er konkurranse- og omstillingsdyktig.
 • Vitenskapelige miljøer innenfor energi, transport og by er relevante og fremragende.
 • Offentlig sektor er innovativ og samarbeider med næringsliv og sivilsamfunnet om kunnskapsbaserte løsninger for bærekraftig omstilling.

Følgende viktige utfordringer ligger til grunn for målene for porteføljen:

 • Målet om et nullutslippssamfunn

Fossile energikilder dekker mer enn 75 prosent av verdens energibehov, og to tredjedeler av de globale klimagassutslippene skyldes energibruk. Rapporter fra IEA[7] og IPCC[8] understreker alvoret i klimautfordringen. Nasjonalt har vi god innsikt i hva som skal til for at Norge skal nå klimamålene. Klimakur 2030[9] identifiserer en lang rekke kunnskapshull og barrierer som forskning og innovasjon må bidra til å løse. 

 • Hindre tap av naturmangfold

Sidestilt med klima, er tap av naturmangfold den store miljøutfordringen i vår tid[10]. Naturen yter livgivende økosystemtjenester og fungerer som naturlige karbonsluk. For å sikre naturmangfold, må arealer med urørt natur opprettholdes, og dette må stå sentralt i utformingen av framtidige virkemidler og løsninger for fornybar energi, transport og byutvikling.

 • Omstilling i eksisterende og etablering av nytt næringsliv

Det ligger store teknologiske utfordringer i å finne løsninger som gir et klimanøytralt samfunn. Dette gir både utfordringer og muligheter for det norske næringslivet. Nye løsninger med CO2-håndtering rettet mot prosessindustri og energikonvertering vil være nødvendig for å nå klimamål og for å sikre konkurransedyktig norsk industri. Kompetansen i næringslivet som prosessindustrien og leverandørindustrien for olje- og gass må utnyttes i arbeidet med å bygge ny eksportrettet næringsvirksomhet. Omstillingene kan ikke løses innenfor en sektor alene, og det er et økende behov for sektorovergripende kunnskap og løsninger. Dette stiller krav til omstillingsevne i hele samfunnet, også i forskningsmiljøene og virkemiddelapparatet.

 • Sikre, miljøvennlige, effektive og tilgjengelige transportløsninger

Det er en felles global utfordring å gi rettferdig og tilgjengelig mobilitet til alle, samtidig som de negative konsekvensene av transport reduseres både i utbyggings- og bruksfasen. Teknologiutvikling og kunnskap om økonomiske, politiske og sosiokulturelle forutsetninger vil være avgjørende for å begrense klimagassutslipp og utnytte kapasiteten bedre med lavere kostnader for samfunnet. Norges nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken er premissgivende i utviklingen av ny teknologi og tjenester.

 • Klimavennlige og klimatilpassete byer

Byene står for store deler av både verdiskapingen og energiforbruket, og stilles ovenfor utfordringer knyttet til utslippskutt og klimatilpasning. Bygg, konstruksjoner og infrastruktur i byer og byregioner må tilpasses et endret klima med mer ekstremvær med blant annet økt nedbør og flomrisiko.

 • En inkluderende energiomlegging

Omlegging mot et lavutslippssamfunn av det omfang og tempo som kreves, vil møte motstand hos både næringsliv, offentlige aktører og hos befolkningen. Kunnskap om hvordan omstillingen skal skje på en sosialt inkluderende og rettferdig måte blir viktig.

[7] Net Zero by 2050 – Analysis - IEA

[8] Sixth Assessment Report — IPCC

[9] 9 Klimakur 2030 - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

[10] Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services | IPBES secretariat

 

                                                   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 06.57 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.