Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Andre prioriteringer

Mangfold og kjønnsperspektiv

Porteføljestyret vil sikre kjønnsperspektiv i forskningen i tråd med Forskningsrådets policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiv i forskningen. Porteføljestyret vil aktivt bidra til kjønnsbalanse og mangfold gjennom utlysninger, i søknadsbehandling og i øvrig aktivitet.

Åpen forskning

Digitaliseringen og ny teknologi skaper nye muligheter for å produsere og dele forskning effektivt og til å la samfunnet ta del i forskningsprosesser. Åpenhet gjør forskningen enklere å etterprøve og gjør det mulig å koble store datamengder og utvikle nye metoder på tvers av fag. Slik bidrar åpen forskning til å heve forskningens kvalitet og å flytte forskningsfronten.

Forskningsrådet vil være en pådriver for åpen forskning ut fra prinsippet om at forskning og forskningsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig». Porteføljestyret vil aktivt følge opp Forskningsrådets policy om åpen forskning.

Etikk

Forskning og innovasjon innenfor porteføljen skal gjennomføres i tråd med god forskningsetikk og på en samfunnsansvarlig måte.