Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Fremtidsblikk

I 2050 leverer energi- og transportsektoren bærekraftige, klimapositive og klimanøytrale løsninger, (teknologier og tjenester) til hele samfunnet. De menneskeskapte klimagassutslippene er netto null, nasjonalt og internasjonalt. Norsk næringsliv eksporterer internasjonalt konkurransedyktige produkter og løsninger til nullutslippssamfunnet. Forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om utvikling av løsninger som gir verdiskaping og kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling. Bærekraftig arealbruk reduserer press på naturmangfold og sikrer at økosystemene er robuste og artsrike. Mobilitetstjenestene er smarte, inkluderende og effektive, har lav ulykkesrisiko og lave utslipp. Byer og byregioner er inkluderende, tilpasningsdyktige og attraktive å leve i. Innbyggere og samfunnsaktører tar klima- og miljøvennlige valg som forbedrer livskvaliteten.

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette fremtidsbildet. Fra klimaforliket i 2008 har det vært en forutsigbar og målrettet oppskalering av forskning rettet mot å redusere klimagassutslipp. Satsingen har mobilisert forskningsmiljøer og næringsliv. Fremover vil det være behov for å øke innsatsen ytterligere. Det vil også være viktig å delta aktivt i internasjonalt samarbeid. Klimautfordringene og energimarkedene er globale og innsatsen på internasjonale arenaer må styrkes, både innenfor EU og med andre land. Porteføljeplanen beskriver porteføljestyrets prioriteringer og tiltak for egne investeringer, og tiltak som forutsettes ivaretatt av andre porteføljestyrer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.