Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjettformål

Investeringsporteføljen finansieres i hovedsak av Olje- og energidepartementet som har sektoransvar for forvaltningen av de norske energiressursene, av Samferdselsdepartementet som har sektoransvar for transportområdet og Klima- og miljødepartementet gjennom sin satsing på klimapositiv og/eller klimanøytral teknologi. I tillegg bidrar Landbruks- og matdepartementet innenfor bioenergi og Kunnskapsdepartementet bidrar med finansiering av strategisk grunnforskning innenfor området. Nærings- og fiskeridepartementet yter betydelig finansiering til Forskningsrådets øvrige innsats i porteføljeområdet.

Figur 2. Finansierende departement for investeringsporteføljen

Capture4.JPG

Departementene legger føringer for porteføljen. Føringene er beskrevet i budsjettproposisjoner og tildelingsbrev. Noen av de viktigste føringene for porteføljen for budsjettåret 2020 nevnes under:

  • Olje- og energidepartementet gir i hovedsak overordnete prioriteringer knyttet til departementets politiske mål og regjeringens langtidsplan for forskning. Budsjettet er fordelt på ulike programmer og senterordninger. Av spesielle føringer i 2020, nevnes cybersikkerhet/IKTsikkerhet på områder av relevans for departementet, samarbeid med andre programmer og aktiviteter i Forskningsrådet og styrket forskningssamarbeid med land med sterk relevans for norske forsknings- og teknologimiljøer. OED forventer at den nasjonale FoU Strategien Energi21 legges til grunn for prioriteringer av støtte til prosjekter og aktiviteter. OED legger også stor vekt på økt deltakelse fra norske aktører i internasjonal forskningsaktivitet, særlig Horisont Europa.
  • Klima- og miljødepartementet omtaler at satsningen på Lavutslipp2030 skal innrettes mot anvendt forskning, være tverrfaglig og skal fremme innovasjon i næringslivet, blant annet gjennom Pilot-E.
  • Landbruks- og matdepartementet har hovedsakelig overordnede føringer knyttet til departementets politiske mål, men nevner spesielt behov for kunnskap som kan bidra til å styrke skogens rolle i klimasammenheng, både som karbonlager og som erstatning for produkter basert på fossilt karbon.
  • Kunnskapsdepartementet har ingen spesielle føringer for porteføljen.
  • Samferdselsdepartementet legger til grunn at intelligente transportsystemer inngår som et viktig tema, og at teknologiske endringer og forståelsen av disse er relevant for hele bredden av temaer i Transport2025. Samspill med andre programmer og koordinering med Pilot-T trekkes fram. Innsats innenfor Pilot-T kan knyttes til hele bredden av de sektorpolitiske prioriteringene for transport. Samordning med SDs underliggende virksomheter forutsettes. Strategien til Transport 21 vil være førende for porteføljen. For ENERGIX påpekes det at midlene skal anvendes til kunnskapsutvikling og løsninger som reduserer klimagassutslipp fra transportsektoren. Tunge kjøretøy nevnes spesielt. Midlene skal fordeles mellom teknologisk og samfunnsvitenskapelig forskning. 

I de vedlagte programplanene gis en nærmere beskrivelse av hvordan porteføljen som helhet håndterer departementenes sektoransvar.