Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Porteføljen for energi, transport og lavutslipp skal arbeide for at energi- og transportsektorene skal levere bærekraftige, smarte og sikre løsninger, teknologier og tjenester, at byer og byregioner er inkluderende, tilpasningsdyktige og attraktive å leve i og at vi som innbyggere og samfunnsaktører tar klima- og miljøvennlige valg som reduserer press på naturmangfoldet.

Samtidig skal det legges til rette for at norske næringsaktører posisjonerer seg nasjonalt og internasjonalt med produkter og løsninger. Digitalisering, klimanøytral og klimapositiv teknologi gir mulighet for næringsutvikling i Norge og leveranser til det internasjonale markedet.

Det er definert seks samfunnsmål for porteføljen som ivaretas i ulik grad i de tre delporteføljene. Fire mål er tematiske og to er strukturelle. Samfunnsmålene:

Tematiske

 • samfunnet er klimanøytralt og ivaretar naturmangfold
 • norske, fornybare energiressurser utnyttes bærekraftig
 • transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt
 • byer og byregioner er smarte, bærekraftige og trygge

Strukturelle

 • et konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv på områder Norge har eller kan utvikle fortrinn
 • vitenskapelige miljøer innen energi, transport og by er relevante og fremragende

Etter planen skal programplanene for ENERGIX, CLIMIT og Transport2025 erstattes med en oppdatert versjon av porteføljeplanen (versjon 1) våren 2022. Frem til det, vil målene for de ulike delporteføljene være målene i programplanene.

Måloppnåelse vurderes løpende ved gjennomgang av tellekanter, leveranser og sluttrapporter, samt ved evalueringer og effektstudier. En vurdering av måloppnåelse for hvert av temaområdene i porteføljen er gitt under analysen av temaområdene. Eksempler på samlet vurdering av måloppnåelse for delportefølje energi og lavutslipp er beskrevet nedenfor. Dette er imidlertid ikke gjennomført for porteføljen som helhet så langt, men opplegg for det vil bli utviklet sammen med versjon 1 av porteføljeplanen og utviklingen av målbildet for delporteføljene.

Effektstudie

I 2018 ble det gjennomført en studie av effekter av energiforskningen. Studien markerte at det var 10 år siden Stortingets første klimaforlik og vedtaket om en kraftig økning i den offentlige finansieringen av forskning til miljøvennlig energi. Målet med studien var å dokumentere effekten av den offentlig finansierte forskningen innen miljøvennlig energi. Midlene ble kanalisert gjennom Forskningsrådet og hovedsakelig gjennom investeringsporteføljen innen energi og lavutslipp (FME, ENERGIX og CLIMIT).

I overkant av 600 prosjekter med 4 mrd. kroner i finansiering fra Forskningsrådet inngår i studien. I tillegg til Forskningsrådsfinansieringen, har prosjektpartnerene investert et tilsvarende beløp. Studien omfatter 48 case valgt ut fra de 600 finansierte prosjekter. Dokumenter og realisert økonomisk effekt i Norge fra disse 48 casene er 16 mrd. kroner, mens potensialet er beregnet til å være mer enn 100 mrd. kroner.

I tillegg til de direkte økonomiske effektene, har prosjektene bidratt til andre samfunnsmessige effekter i form av energieffektivisering, reduserte klimagassutslipp, sikker energiforsyning og bedre naturforvaltning, eksempelvis:

 • realisert redusert energibruk er 26 TWh/år (2 TWh i Norge og 24 TWh i resten av Europa pr. 2017). I sum tilsvarer dette 1/5 av norsk vannkraftproduksjon i 2017.
 • realisert reduksjon i klimagassutslipp som følge av disse 48 casene er mer enn 25 mill. tonn CO2-ekvivalenter pr. år, tilsvarende to ganger Norges årlige klimagassutslipp fra landbasert industri.

På bakgrunn av studien, kan det fastslås at samfunnseffektene er mange ganger høyere enn forskningsinvesteringene. Studien viser også blant annet at effekt bør dokumenteres ut fra en bredere portefølje av prosjekter som har bidratt til kunnskapsoppbygging over tid og med et bredere spekter av aktører, og ikke på grunnlag av enkeltprosjekter.

Tilsvarende analyse planlegges gjennomført med jevne mellomrom. Forskningsmiljøenes aktive deltakelse i studien, har økt bevisstheten i miljøene om behovet for å synliggjøre resultater og effekter og har økt kunnskapen om hvordan dette kan gjøres.

Vurdering av sluttrapporter 2019

Energiavdelingen gjennomfører en årlig analyse av sluttrapporter (ENERGIX, CLIMIT og FME). Samlet sett viser årets analyse "god måloppnåelse" for 73 prosent av alle avsluttede prosjekter i perioden (92 prosjekter). Vurderingene er hovedsakelig basert på hva prosjektledere selv har sluttrapportert. Med det som utgangspunkt ser vi at et flertall av prosjektene har gode vitenskapelige resultater og høy forventet samfunns- og bedriftsøkonomisk effekt. 60 prosent forventes å ha stor effekt, mens 37 prosent er vurdert til å ha middels god effekt, blant annet fordi:

 • resultatene har begrenset effekt alene, de må videreutvikles i nye prosjekter, sees i sammenheng med resultater fra andre prosjekter, etc.
 • enkelte innovasjonsprosjekter har gode vitenskapelige resultater, men begrenset næringsmessig nytte
 • det mangler planer for kommersialisering av resultatene

Innrapporterte tellekanter

Sluttrapportene omfatter tallfestede resultatindikatorer (tellekanter) fra prosjektene. Dette omfatter:

 • Vitenskapelige og formidlingsrettede resultater (vitenskapelige publikasjoner, inkludert bøker, antologier, etc., allmen- eller brukerrettet formidling som foredrag, kronikker, presseoppslag, etc.), og
 • Innovasjonsrelaterte resultater (nye bedriftsetableringer, nye forretningsområder i eksisterende bedrifter, lisenser, patentsøknader, nye prosesser, modeller eller produkter).
 • Dr. grader finansiert av prosjektmidler

Totalt 712 publikasjoner ble publisert fra de avsluttede prosjektene i ENERGIX, CLIMIT og fra FME CenSES, hvorav 240 fra FME-et alene. CenSES har vært en stor satsing over åtte år, med et svært høyt antall stipendiater, noe som forklarer det høye antallet publikasjoner. Det er finansiert total 82 dr. gradstipendiater i prosjektene, hvorav 46 bare i FME CenSES. 65 prosent av stipendiatene var menn. FME-ene og prosjekter finansiert av ENERGIX og CLIMIT kan være tett integrert. Det kan derfor forekomme at én publikasjon blir rapport inn to ganger, dette er imidertid ikke vanlig og i så fall er det snakk om et lite antall. Videre omfatter de innrapporterte tellekantene noe under 300 bøker og kapitler i antologier. Det er også gjennomført et stort antall allmenrettete publiseringer; over 700 oppslag i massemedia, over 200 debattartikler, utstillinger etc. og 2 500 rapporter og foredrag på møte og konferanser rettet mot målgruppene.

Når det gjelder innovasjonsrelaterte resultater er det rapportert om over 80 nye prosesser og metoder, 30 nye produkter og tjenester, 13 innsendte patentsøknader og 9 inngåtte lisensavtaler. Prosjektene har samlet resultert i fire nye foretak og 18 nye forretningsområder i eksisterende foretak.

For utvikling over tid – se årsrapporten til de finansierende departementene. Disse variablene er ikke gjennomgått for investeringsporteføljen som helhet så langt.