Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Trender i samfunnet, næringsliv og fagutvikling som påvirker investeringsvalg

Porteføljen dekker flere tematiske områder med mange ulike trender som er oppsummert under gjennomgangen av de respektive temaene i delporteføljene i kapitlene 3.1 til 3.3.

Eksempler på viktige kunnskapsgrunnlag og førende dokumenter er:

Norske stragiske dokumenter

EU's strategiske dokumenter

Andre Internasjonale dokumenter