Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Energi og lavutslipp

Som det fremgår av figuren under, har Forskningsrådets finansiering øremerket miljøvennlig energi og lavutslipp hatt stor vekst i perioden 2005 til 2020. Stortingets klimaforlik i 2008 innebar en sterk økning som i all hovedsak ble kanalisert gjennom de tre store satsingene innenfor energi; RENERGI/ENERGIX, CLIMIT-FoU og FME. Fra 2016 har det vært ytterligere opptrapping, spesielt i finansiering til utviking av lavutslippsteknologi som kan gi raske utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor. Temaområdene energieffektivisering og energibruk i transport har derfor hatt størst vekst de siste årene. Status for de enkelte temaområdene er kommenter i kapittel 3.1.1 til 3.1.6. nedenfor.

imagef9bb.png

Forskningsrådets finansiering til miljøvennlig energi og lavutslipp gjennom satsingene RENERGI/ENERGIX, CLIMIT og FME i perioden 2005 til 2020. Tall viser forbruk i prosjektene. Merk at tall for 2020 viser budsjettert forbruk og at det erfaringsmessig blir 5 – 10 prosent overføring til neste år.