Porteføljeanalysen for Energi, transport og lavutslipp

Forskning, utvikling og innovasjon-verdikjede (FoUoI)

Porteføljen for energi, transport, by og lavutslipp strekker seg over hele FoUoI- verdikjeden med en tyngde på anvendt forskning. Forskningen i porteføljen retter seg mot strategisk grunnforskning, kompetanseoppbygging i forskningsmiljøene og mot innovasjon i næringslivet og offentlig sektor. Den omfatter også kunnskapsutvikling for forvaltningen og andre deler av offentlig sektor.

Figur 12 viser investeringsporteføljens bruk av virkemidlene (søknadstyper) og hvordan de ulike virkemidlene kan plasseres i innovasjonskjeden. Størrelsen på pilene angir omfanget på finansieringen; støtte fra Forskningsrådet i mørkeblå, og samfinansiering fra industri og andre partnere i lyseblå. Samfinansieringen er både i form av kontantbidrag og egeninnsats. Mest midler er allokert til høyre i figuren; porteføljen er innrettet mot anvendt forskning og brukermedvirkning er prioritert for å sikre relevans og at resultatene av prosjektene blir tatt i bruk.

imageqx57n.png

Figur 12 Virkemidler langs innovasjonskjeden: 2020 finansiering fra ENERGIX, FME, CLIMIT og TRANSPORT 2025 (tall i mill. NOK)

Nye konsepter er grunnforskning med høy risiko og høyt potensial. Forskerprosjekter er strategisk grunnforskning uten krav til samfinansiering. ERA-NET, bilateralt er internasjonale utlysninger i samarbeid med aktører i EU eller bilateralt med prioriterte samarbeidsland. Kompetanseprosjekter er anvendt forskning med mål om å bygge kompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Forskningssentre for miljøvennlig energi er 8-årige sentre med mål om å strukturere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv. Innovasjonsprosjekter er prosjekter hvor næringslivet eller offentlig sektor sitter i førersetet for å løse sine egne FoU-utfordringer, som regel i samarbeid med andre næringsaktører og forskningsmiljøer. PILOT-E er et "fast-track" virkemiddel fra forskning til kommersialisering, rettet mot næringlivet, i samarbeid med Innovasjon Norge og Enova. Pilot-T er en innovasjonssatsing med mål om å stimulere til næringsutvikling innenfor smarte transportløsninger. Ordningen forvaltes i samarbeid med Innovasjon Norge.

imageuz91p.png

Figur 13 Investeringsporteføljens bruk av ulike søknadstyper over tid, 2013 til 2020

Figur 13 viser hvordan bruk av søknadstyper i investeringsporteføljen har utviklet seg i perioden 2013 til 2020. De næringsrettede søknadstypene, PILOT-E, -T og IPN har hatt en vekst i andel fra 2015 og frem til i dag, mens andelene grunnleggende forskning i FP og Nye konsepter har hatt en relativ nedgang. Samtidig er antall årsverk dr.grader og post.doc stipendiaterer redusert fra nærmere 240 i 2018 og 2019 til 195 i 2020. Dette skyldes reduksjon i rekruttering gjennom CLIMIT og ENERGIX. De nye tekniske FME fra 2018 opprettholder imidlertid høy rekrutteringsgrad. Dette reflekterer at porteføljen samlet sett er trukket i mer anvendt retning de siste årene.

De ulike budsjettformålene i porteføljen i 2020 benytter søknadstyper som vist i figur 15. ENERGIX har stort innslag av prosjekter ledet av næringsaktører (innovasjonsprosjekter og PILOT-E). CLIMIT har en betydelig andel forskerprosjekter. Transport2025 bruker et bredt spekter av søknadstyper, blant annet innovasjonsprosjekter for offentlig sektor. Sammenlignet med 2019 er det en økning fra 60 mill. kroner til 100 mill kroner for Transport 2025. Dette skyldes oppstart av mange nye prosjekter i 2020, både Kompetanseprosjekter, Innovasjonsprosjekter og Pilot-T prosjekter. FME er en senter- ordning ledet av forskningsmiljøer, men hvor næringslivet og offentlige aktører bidrar til innhold og styring.

Det bør merkes at tallene i Figur 14 er budsjett-tall, og reelt forbruk er ikke klart før i mars 2021. Normalt forventes en overføring av midler til neste budsjettår på omtrent 10 prosent.

Detaljer om virkemidler innen de forskjellige temaene i porteføljen er gitt i kapitel 3.

image08rca.png

Figur 14 Investeringsporteføljens bruk av ulike søknadstyper, 2020