Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Utlysningsplan

Utlysningsplanen gir en oversikt over hvilke søknadstyper porteføljestyret planlegger å benytte, samt tentative prioriteringer og økonomiske rammer for hver søknadstype/utlysning.

 

Søknadstype

Prioritering 2020
(stikkord)

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP-S)

Hele programplanens bredde, prioritering nasjonalt og internasjonalt samarbeid, rekruttering  

40

 

40

Innovasjonsprosjekter

(Pilot-T)

IKT/mobilitet/bærekraft

35

35

35

Innovasjonsprosjekter

(IP-O)

Hele programplanens bredde

 

40

 

Koordinering og støtte

(KOS)

Prosjektetableringsstøtte Pilot-T

5

   

Koordinering og støtte

(KOS)

Arrangement, utenlandsopphold, gjesteforskere 

 

1,5

1,5

1,5

Koordinering og støtte,annet internasjonalt samarbeid 

ERA- NET Partnerskapet 

"Driving urban transitions to a sustainable future – ikke avklart når utlysning kommer. 

     

SUM

 

81,5

76,5

76,5

Tabell 2. Utlysningsplan transport og mobilitet 2021-2023

Utlysningsplanen innebærer følgende tall for 2021

  • Fag/teknologi: Rundt 50 prosent av midlene er øremerket Pilot-T- prosjekter som er i skjæringsfeltet IKT/transport. De resterende 50 prosent er åpen for alle fag.
  • Tema: Samtlige av utlysningene bidrar til hele den tematiske bredden.
  • Anvendelsesområde: Resultatene må være relevante for transportsektoren.
  • FoUoI-verdikjede: Finansieringen går i hovedsak til anvendt forskning, herunder til prosjekter hvor det utvikles ny kunnskap og bygges forskerkompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer, og til prosjekter som bidrar til innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor og næringsliv. I tråd med rammen for bevilgning fra Samferdselsdepartementet er det en målsetting at 40 prosent av finansieringen i den løpende porteføljen går til prosjekter ledet av næringslivsaktører. Rulleringen mellom Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IP-O) og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) gjør at det bare annen hvert år vil være utlysning som forskningsmiljøene kan søke på, men erfaringsmessig har også IP-O-prosjektene høyt forskningsnivå og aktiv involvering av forskningsmiljøene.