Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Tiltaksplan 2021- 2023

Balansen mellom virkemidler, tematikk og ulike søknadstyper drøftes løpende i porteføljestyret. Til grunn for diskusjonen ligger porteføljeplaner og -analyser, tildelingsbrev og langtidsbudsjett, samt trender og utfordringer i sektoren generelt.

Grunnet et relativt lite budsjett må porteføljestyret prioritere hvilke tiltak, utlysninger og søknadstyper man kan delta i, samtidig som det svarer på sektoroppdraget.

Porteføljestyrets tiltak i perioden 2021 til 2023 er strukturert i tråd med tiltakene som er konkretisert i Porteføljeplanen for energi, transport og lavutslipp, kap. 5, og oppsummert i tabell 1 nedenfor.

Tiltak innen transport og mobilitet Delmål/ satsings-områder* Søknads-typer

Arrangere brede konkurransearenaer og finansiere særdeles samfunnskritiske områder hvor det er viktig at Norge bygger kompetanse og nye løsninger


Porteføljestyret vil prioritere å lyse ut i hele programplanens bredde for å sikre en tilstrekkelig konkurransearena med utlysninger av Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (KSP-S) og Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IP-O).  Brede tematiske utlysninger vil gi rom for viktige problemstillinger som går på tvers av etablerte ansvarsområder innenfor transportsektoren i dag.  Dette gir også stor grad av forutsigbarhet for søkerne


Et godt transportsystem har avgjørende betydning for økonomi og samfunnsutvikling. For at vi i fremtiden skal ha effektive og bærekraftige transport- og mobilitetsløsninger er det viktig å bygge sterke kompetansemiljøer som vil komme offentlige og private aktører til gode.  Det må legges til rette for en langsiktighet som både bidrar til å mobilisere og utvikle kvalitet, relevans og kapasitet i forskningsmiljøene. 

1,2,3, 5,6,7  KSP-S, IP-O

Finansiere innovasjonsprosjekter som er strategisk forankret hos næringslivet, bidra til å samordne innsats mellom Forskningsrådet og andre virkemiddelaktører og finansiere prosjekter som gir rask realisering av løsninger for effektivitet, sikkerhet og reduserte kostnader i transport sektoren

Næringslivet har en avgjørende rolle i å øke innovasjonstakten i sektoren og vil raskere bidra til at ny teknologi kommer over i anvendelse. Porteføljestyret vil prioritere å lyse ut Pilot-T-prosjekter som bidrar til å utnytte det verdiskapingspotensialet som følger av den teknologiske utviklingen og omstillingen innenfor transportsektoren. 

Pilot-T ordningen er et målrettet tilbud både til bedrifter som er lengere unna markedet, men med behov for å pilotere og teste nye løsninger, og bedrifter med produkter som er nærmere marked. Ordningen virker mobiliserende på næringslivet, sikrer samarbeid mellom næringsliv, FoU-institusjoner og offentlige aktører og som bidrar til en effektiv flyt av kompetanse og teknologi. Samarbeidet med Innovasjon Norge bidrar både til at ordningen når flere aktører med lite erfaring med forskning og utvikling, og til et mer helhetlig tilbud til sektoren.

1,2,3, 4,6 Pilot-T, For -prosjekt (Kos), 

Ta initiativ til samarbeid på tvers av Forskningsrådets porteføljer og aktiviteter og på tvers av sektorer, finansiere prosjekter på bærekraftige løsninger innen energi, transport og lavutslipp som ivaretar hensyn til klima, natur, samfunn og økonomi 

Porteføljestyret vil ta initiativ til gjennomføring av målrettede satsinger i samarbeid med andre porteføljestyrer. Særlig på området miljøvennlig transport er stor overlapp mellom budsjettformål og porteføljestyrer.

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og står for 30 prosent av klimautslippene. I perioden 2021-2022 vil porteføljestyret samarbeide med porteføljene Klima- og polarforskning, Landbasert mat, miljø og bioressurser innenfor området lavutslipp og bærekraftig transport. Mulige samarbeid vil kunne omfatte felles prioriteringer og føringer i egne utlysninger og god arbeidsdeling for å sikre en balansert portefølje innenfor området transport og lavutslipp. 

Det foreslås gjennomført felles mobilisering til IP-O for å øke offentlig sektors satsing på forskningsdrevet innovasjon. Aktuelle samarbeidspartnere er Porteføljestyret for Demokrati, styring og porteføljestyret innenfor områder som bærekraftige byer og med Porteføljestyret for Muliggjørende teknologier innenfor området digitalisering av offentlig sektor.  

1 ,2, 4, 5 ,6, 7 KSP-S, IP-O og Pilot-T. 

Finansiere raske, spissede prosjekter med aktuelle problemstillinger og finansiere langsiktige og store prosjekter som er nødvendig for en transformativ samfunnsomstilling

Porteføljestyret vil fortløpende vurdere behovet for å prioritere prosjekter av kortere varighet og mindre omfang som kan levere resultater raskt eller å prioritere store, langsiktige prosjekter forløpende. Vurderingen baseres på porteføljeanalysen, ulike behov innen ulike sektorer og næringsområder og stadig endrede rammebetingelser. Prioriteringene spesifiseres i de ulike utlysningene. Eksempelvis kan et Pilot-T prosjekt ha varighet på ett år for å ivareta næringslivets behov for korte spissede prosjekter.

1,2,3,4 Alle

Stimulere til deltagelse i relevante internasjonale utlysninger og delta i aktuelle fellesutlysninger med andre land 

Internasjonalt samarbeid er viktig for at norske forskningsmiljøer kan være del av forskningsfronten og få tilgang på internasjonal kompetanse. Horisont Europa vil være en viktig arena for norske transportmiljøer, men det er også krevende å delta og få gjennomslag. Gjennom mindre arenaer som ERA- NET partnerskap vil norske transportmiljøer bygge erfaring og nettverk som vil være viktig for å hevde seg i Horisont Europa. 

Porteføljestyret vil delta i utlysninger innenfor områder der internasjonalt samarbeid vurderes å ha særlig stor betydning. By og miljøvennlige mobilitetssystem er et tema som tradisjonelt har hatt dårlig dekning i arbeidsprogrammene til H2020. Dette er et viktig område for transport med stor interesse fra norske forskningsmiljøer. Porteføljestyret vil derfor følge utviklingen av følgende partnerskap/ERA- NET, og vurdere å delta i relevante utlysninger:

" Sustainable urban accessibility and connectivity",

"Driving urban transitions to a sustainable future"

Alle ERA-NET, EUs partner-skap, bilaterale utlysning

Utlyse midler til arrangement, nettverk, kommunikasjon og mobilitet nasjonalt og internasjonalt 

Porteføljestyret vil utlyse midler til ulike typer tiltak for å mobilisere aktører og som støtter opp om og forsterker prosjektfinansieringen. Slike tiltak innenfor temaområdet energi, transport og lavutslipp kan blant annet være, støtte til utenlandsstipend, støtte til gjesteforskere og arrangementsstøtte. Felles for disse ordningene er at budsjettrammene er relativt begrenset, at den enkelte tildeling er forholdsvis liten og at utlysningene har løpende tidsfrist. 

Alle KOS

Andre tiltak for å nå målene

  • mobilisere eksisterende og nye aktører til økt deltagelse og innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
  • ta initiativ til målrettede nettverkstiltak og arrangementer 
  • ta initiativ til utarbeiding av kunnskapsgrunnlag og formidling av resultater 
Alle  

Tabell 1. Tiltaksplan transport og mobilitet

*Delmål fra Transport 2025 programplan. Vil erstattes av brukermål fra delporteføljeplen for energi og lavutslipp nå den foreligger.