Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Prioriteringer

Her konkretiseres porteføljestyrets særskilte prioriteringer og valg av tiltak i det kommende året.

For å kunne ha tilstrekkelig volum på utlysningene vil Transport 2025 rullere utlysninger av KSP-S og IP-O annet hvert år. I 2020 ble det lyst ut midler til Pilot-T og IP-O, og Transport 2025 vil derfor prioritere å lyse ut midler til KSP-S og Pilot-T i 2021.

Her oppsummeres spesielle prioriteringer for utlysninger i 2021.

Innen miljøvennlig, sikker og effektiv transport og mobilitet (Transport 2025s budsjett)

Prioritering: Bygge sterke kompetansemiljøer som vil komme offentlige og private aktører samt samfunnet til gode gjennom utlysning av Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (KSP-S).

Tematisk:

  • Prosjekter som bidrar til at transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt og/ eller
  • Prosjekter som vil bidra til mer kostnadseffektiv planlegging, bygging og vedlikehold av infrastruktur og transporttjenester
  • Utlysningen dekker hele bredden av programmet, og retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene: vei, bane, sjø og luft.

Strukturelt:

  • bidra til faglig utvikling hos forskningsmiljøene gjennom vektlegging av aktivt samarbeid med minst en annen nasjonal forskningsinstitusjon
  • bidra til faglig utvikling hos forskningsmiljøene gjennom vektlegging av internasjonalt samarbeid,
  • bidra til å øke kapasiteten i forskningsmiljøene ved å vektlegge rekrutteringsstillinger
  • bidra til relevans og bruk av resultater ved å kreve at prosjektet gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, norsk næringsliv og/eller andre private organisasjoner (Dette er felles krav for alle som benytter søknadstypen).
  • krav om at samarbeidspartnernes samlede innsats i form av personal- og eventuelle andre prosjektkostnader skal utgjøre minimum 10 prosent av prosjektets totale kostnader.

Samlet bevilgning fra Porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp til prosjekter innenfor det prioriterte området i 2021 anslås å bli 30-60 mill. kroner avhengig av utviklingen av budsjettet.

Prioritering: Finansiere innovasjonsprosjekter som er strategisk forankret hos næringslivet, bidra til å samordne innsats mellom Forskningsrådet og andre virkemiddelaktører og finansiere prosjekter som gir rask realisering av løsninger for effektivitet, sikkerhet og reduserte kostnader i transport sektoren gjennom utlysning av Pilot-T:

Gjennom Pilot-T-ordningen vil porteføljestyret prioritere at det finansieres prosjekter som vil bidra til økt verdiskaping for bedriftene og samfunnet innenfor transport og mobilitetssektoren.

Utviklingen innenfor transport og mobilitetssektoren knyttet til intelligente transportsystemer og autonome transportmidler går raskt, og åpner opp muligheter for nye leverandører og aktører. Men mens teknologiutviklingen går raskt, er fortsatt store deler av markedet knyttet til nye mobilitetstjenester i en tidlig fase. I 2021 vil derfor Pilot-T fortsatt ha en bred inngang til arbeidet med pilotering for å støtte utprøving av nye løsninger.

Forskningsrådet vil i 2021 arbeide med å videreutvikle Pilot T og samarbeidet med blant annet innovasjon Norge, slik at næringslivet skal møte et velfungerende virkemiddelapparat med godt samspill og arbeidsdeling.

Samlet bevilgning fra Porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp til prosjekter innenfor det prioriterte området i 2021 anslås å bli 30-50 mill. kroner avhengig av utviklingen av budsjettet. 

Ved en eventuell vekst i budsjettet for 2021 vil porteføljestyret prioritere:

  • Forskningsmiljøene innenfor transportforskning er fragmentert og det er behov for bedre nasjonal samordning med tyngde til å samle relevante aktører og løfte sektorovergripende problemstillinger. Senterordninger er et viktig virkemiddel for å få til dette. Dette støttes opp av Transport 21 som anbefaler finansiering av tverrfaglige forskningssentre for bærekraftig transport. For å gjennomføre dette forutsettes det en budsjettvekst på minst 15 mill. kroner pr år.