Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Innledning

Det er definert seks samfunnsmål for porteføljen, hvorav fire er tematiske og to er strukturelle:

Tematiske:

 • Samfunnet er klimanøytralt og ivaretar naturmangfold
 • Norske, fornybare energiressurser utnyttes bærekraftig
 • Transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt
 • Byer og byregioner er smarte, bærekraftige og trygge

Strukturelle:

 • Et konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv på områder Norge har eller kan utvikle fortrinn
 • Vitenskapelige miljøer innen energi, transport og by er relevante og fremragende

Delportefølje transport og mobilitet skal levere på samtlige av samfunnsmålene, med unntak av Norske fornybare energiressurser utnyttes bærekraftig. Forskningsrådet samarbeider med Innovasjon Norge for å oppnå samfunnsmålet Et konkurranse- og omstillingsdyktig næringsliv på områder Norge har eller kan utvikle fortrinn, gjennom Pilot-T-ordningen.

Dette er konkretisert gjennom følgende tematiske og strukturelle delmål (fra Transport 2025s programplan):

 • Innovative mobilitet- og transportløsninger
 • Et effektivt, sikkert og bærekraftig transportsystem
 • Kunnskap om fremtidens transportbehov
 • Verdiskaping og næringsutvikling med langsiktig mål om internasjonal konkurransedyktighet
 • Bygging av forskningsmiljøer som kan hevde seg internasjonalt innenfor programmets temaområder
 • Styrking av samarbeid på tvers av samfunnssektorer, disipliner og mellom private og offentlige aktører
 • En økning av transportrelevant kompetanse til nytte for offentlig sektor og næringslivet