Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Delportefølje Transport

Investeringsplan for delportefølje energi og lavutslipp er en treårig plan med prioriteringer, tiltak og utlysingsplaner for temaområdet. Den rulleres årlig. Investeringsplanen bygger på følgende andre styrende dokumenter for porteføljen:

  • Porteføljeplan med prioriteringer, investeringsmål, forventede virkninger og effekter, utarbeides for å være gjeldende i et 5 års perspektiv.
  • Porteføljeanalysen med eksisterende innsats nasjonalt og internasjonalt, oppdateres årlig.
  • Budsjett

I tillegg tar denne versjonen av investeringsplanen utgangspunkt i gjeldende programplan for Transport 2025, da gjeldende versjon av porteføljeplanen (versjon 0) er en overbygning over programplanene og ikke har detaljerte brukermål for delporteføljen.

For utlysningene i 2021 er det prioriteringene i programplanene, med justeringer i tråd med den retningen porteføljestyret ønsker å utvikle porteføljen, som vil være førende. Fra 2021 vil det utarbeides en delporteføljeplan med brukermål og indikatorer som erstatter programplanen.
Transport 21s anbefalinger vil stå sentralt i arbeidet med utviklingen av ny delporteføljeplan og gjenspeiles i påfølgende justering av investeringsplanen.

Transport 21 strategien formulerte tre missions

  1. Zero; Null drepte og hardt skadde, null utslipp og null støy
  2. Bevegelsesfrihet; Frihet til å leve det livet man ønsker, fleksibilitet for varetransport, by og land
  3. Verdiskaping og konkurransekraft; effektivitet, norske fortrinn og næringsutvikling.

Det er overlapp mellom Transport 2025s (inkludert Pilot-T) nåværende prioriteringer og Transport 21s Missions, dette betyr at man allerede gjennom utlysninger i 2020 og 2021 begynner arbeidet med å investere i en prosjektportefølje som vil bidra til å oppnå Transport 21s Missions som også er i tråd med oppdraget fra Samferdselsdepartementet.