Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Tiltaksplan 2021- 2023

Finansiere anvendt forskning med stor relevans for næringsliv, offentlig sektor og samfunnet

 • Finansiere prosjekter av høy kvalitet og relevans (Utlysning Pilot-T, Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IP-O) og Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (KSP-S)
 • Videreutvikle en balansert prosjektportefølje med hensyn til fag og teknologi på tvers av søknadstyper
 • Finansiere prosjekter som bidrar til at næringslivet kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren (Pilot-T)
 • Finansiere prosjekter som bidrar til at offentlig sektor er kunnskapsbasert og tar i bruk ny teknologi (IP-O og KSP-S)
 • Bygge kapasitet og kompetanse på områder av høy relevans for næringsliv og offentlig sektor (KSP-S)
 • Finansiere forskning som bidrar til utviklingen av en ansvarlig transport- og mobilitetssektor

Sikre at relevante aktører deltar i prosjektene og ivareta mangfold:

 • Mobilisere nye og etablerte aktører som bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og forskningsmiljøer (Pilot-T, IP-O og KSP-S)
 • Synliggjøre muligheten for å inkludere samarbeidspartnere fra sivil sektor og interessegrupper (KSP-S)
 • Legge til rette for offentlig og privat samarbeid i alle søknadstyper
 • Invitere til møteplasser og koblingsarenaer i mobilisering til Pilot-T
 • Prioritere kvinnelige prosjektledere ved ellers lik kvalitet på søknader

Sikre god koordinering nasjonalt og internasjonalt

 • Samordne innsats med Innovasjon Norge og bidra til gode rådgivningstjenester for næringslivet og offentlig sektor (Pilot-T og IP-O)
 • Stimulere næringslivet og forskningsmiljøene til deltagelse i relevante internasjonale utlysninger (mobiliseringsarbeid gjennom NCP)
 • God dialog med transportetatene og aktører som er med i relevante partnerskap i Horisont Europa
 • Delta i fellesutlysninger av høy relevans om økonomiske rammer gir mulighet til dette
 • Finansieres arrangement som legger til rette for samarbeid mellom ulike aktører (Koordinerings- og støtteaktiviteter)

Sikre at resultatene blir tilgjengelige og tas i bruk:

 • Stille krav om at resultater fra prosjekter ledet av forskningsmiljøene og offentlig sektor tilgjengeliggjøres for beslutningstagere, forvaltningen og sivilsamfunnet
 • Stille krav og bidra til pilotering av teknologi (Pilot-T og IP-O)
 • Bidra til åpen forskning i henhold til forskningsetiske normer
 • Finansiere arrangement som formidler forskningsresultater, legger til rette for kunnskapsdeling og utvikling av kunnskapsgrunnlag (Koordinerings- og støtteaktiviteter)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 15.36 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.