Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Prioriteringer

I perioden 2022 – 2024 vil Porteføljestyret ha følgende prioriteringer:

Tematiske prioriteringer:

Alle prosjekter som finansieres av Transport 2025/Pilot-T må bidra til ett eller flere av målene knyttet til miljøvennlig, sikker og effektiv transport og mobilitet og adressere en eller flere av de fire tematiske områdene

 • Bevegelsesfrihet
 • Zero: bidra til oppfyllelse av klima og miljø mål
 • Trafikksikkerhet og resiliens
 • Verdiskaping og konkurransekraft

Disse er nærmere beskrevet i porteføljeplanen.

Strukturelle prioriteringer:

 • Teknologisk forskning som kan bidra til nye transportløsninger
 • Samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning som kan bidra til ny kunnskap og nye løsninger
 • Tverrfaglig, multidisiplinær forskning for kombinasjonen av nye perspektiver, disipliner og tilnærminger
 • Brukermedvirkning i store deler av porteføljen for å sikre relevans, og at kunnskapen og innovasjonene raskt kan tas i bruk
 • Høy innovasjonsgrad i innovasjonsprosjektene
 • Økt forskningskvalitet og kapasitetsbygging
 • Internasjonalt og nasjonalt forskningssamarbeid
 • Utlysninger som åpner for privat- offentlig samarbeid
 • Stimulere til spredning av resultater

Bruk av ulike søknadstyper for å oppnå de strukturelle målene:

 • Pilot-T: Næringslivet er konkurranse- og omstillingsdyktig
 • KSP-S: Vitenskapelige miljøer innen energi, transport og by er relevante og fremragende
 • IP-O, men også KSP-S og Pilot-T: Offentlig sektor er innovativ og samarbeider med næringsliv og sivilsamfunnet om kunnskapsbaserte løsninger for bærekraftig omstilling

I tillegg vil de åpne arenaene i andre porteføljer investere i prosjekter, sentre og infrastruktur som er relevant for delportefølje transport og mobilitet.

Porteføljestyret vil følge utviklingen i disse ordningene og deres bidrag til den samlede porteføljen gjennom oppdaterte porteføljeanalyser.

Porteføljestyret vil videreføre samarbeidet med Innovasjon Norge om Pilot-T.

Nedenfor er porteføljestyret prioriteringer i 2022 konkretisert.

Prioriteringer for utlysninger 2022:

Prioritering: Næringslivet er konkurranse- og omstillingsdyktig.

Virkemiddel: Lyse ut ca. 31 mill. kroner til Pilot-T (merk at budsjettet er avhengig av finansiering i statsbudsjettet).

I 2022 vil Pilot-T- utlysningen rette seg mot prosjekter som utvikler og tester ny teknologi og forretningsmodeller med potensiale til å påvirke fremtidens transportsystem, slik at det blir miljøvennlig, effektivt og trygt. Utlysingen åpner for en bredde av fag og tilnærminger med vekt på IKT.

Det stilles krav til:

 • samarbeid mellom flere aktører
 • utvikling av ny kunnskap
 • at prosjektet ender i en pilot eller en løsning som tas i bruk i markedet
  Pilot-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Prioritering: Offentlig sektor er innovativ og samarbeider med næringsliv, sivilsamfunn og forskningsmiljøene om kunnskapsbaserte løsninger.

Virkemiddel: Lyse ut ca. 30 mill. kroner til Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (IP-O).

I utlysning i 2022 vil IP-O-utlysningen rette seg mot prosjekter som bidrar til:

 • Å styrke kollektivtransportens konkurransekraft. Inkludert er også prosjekter som legger til rette for utviklingen av effektive knutepunkter og et mer sømløst transportsystem hvor kollektiv og delingsløsninger fungerer sammen med aktive transportformer som sykkel, gange og nye mobilitetsformer. Utlysningen åpner for en bredde av fag og tilnærminger til hvordan man kan styrke og utvikle kollektivtransporten.
 • Mer effektiv planlegging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Inkludert er også prosjekter som legger til rette for en infrastruktur som er tilpasset fremtidens transportsystem som er sammenkoplet, basert på nye energikilder og rustet for klimaendringer, og som bidrar til reduserte kostander for sektoren. Utlysningen åpner for en bredde av fag og tilnærminger.

Det stilles krav til:

 • Samarbeid med godkjent FoU- organisasjon
 • Samarbeid med bedrifter og /eller samarbeid med andre offentlige enheter
 • Spredning av resultater til relevante beslutningstagere og aktører i forvaltning og sivilsamfunn
 • Ved en eventuell vekst i budsjettet for 2022 vil porteføljestyret prioritere:

Forskningsmiljøene innenfor transportforskning er fragmentert og det er behov for bedre nasjonal samordning med tyngde til å samle relevante aktører og løfte sektorovergripende problemstillinger. Senterordninger er et viktig virkemiddel for å få til dette. Dette støttes opp av Transport 21 som anbefaler finansiering av tverrfaglige forskningssentre for bærekraftig transport. For å gjennomføre dette forutsettes det en budsjettvekst på minst 15 mill. kroner pr år.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 14.45 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.