Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjettformål prosjektfinansiering miljøvennlig energi (ENERGIX)

 

Søknadstype

Prioritering i 2021
(stikkord)

Planlagt utlyst beløp (mill kroner)

2021

2022

2023

Forskerprosjekt (FP) - for fornyelse

øremerket hydrogen/Energipolitikk, økonomi og bærekraft - forskning med spesielt behov for uavhengighet

60

 

60

FP - radikalt nyskapende 

   

30

 

Kompetanse og samarbeidsprosjekter - KSP-K

Hele bredden av programplanen, prioritering hydrogen 

125

130

130

Kompetanse og samarbeidsprosjekter - KSP-S, fellesutlysninger

Arealbruk 

20

40

10

Innovasjonsprosjekter – IP-N

IP-N i hele bredden av programplanen, prioritering hydrogen, oppfordring sektorovergripende

185

190

190

Innovasjonsprosjekter – PILOT-E

Tematikk bestemmes i samarbeid med Innovasjon Norge og Enova

50

50

50

Koordinering og støtte, annet internasjonalt

MVO

10

10

10

Koordinering og støtte, annet internasjonalt

Arrangementer, utenlandsstipend, gjesteforsker Brasil, Norden, Japan, etc. 

10

10

10

Koordinering og støtte, annet internasjonalt

ERA-NET: POD, M.era, Enerdigit, EUs partnerskap CET 

20

20

20

SUM

 

480

480

480

Tabell 3. Utlysningsplan prosjektfinansiering miljøvennlig energi (ENERGIX)

Utlysningsplan for ENERGIX innebærer følgende (tall for 2021):

  • Fag/teknologi: 21 prosent av midlene allokeres til utlysninger som er øremerket teknologiutvikling. 8 prosent er øremerket samfunnsvitenskapelig/humaniora eller naturvitenskapelige prosjekter. De resterende 71 prosent er åpen for alle fag.
  • Tema: 71 prosent av midlene utlyses i hele bredden av delporteføljen/programplanen. 29 prosent er tematisk øremerket.
  • Anvendelsesområde: Det ligger ingen begrensninger eller føringer på bransjer, næringer, samfunnssektorer, geografiske områder o.l. som resultatene kan anvendes i. 92 prosent av midlene allokeres til nasjonale utlysninger og 8 prosent til internasjonale utlysninger (Era-Net, bilateralt, MVO, gjesteforsker).
  • FoUoI-verdikjede: Finansieringen går til prosjekter i hele innovasjonskjeden, fra grunnleggende forskning til markedsnær forskning og pilotering. En overordnet målsetting er at 40 prosent av finansieringen i den løpende porteføljen går til prosjekter ledet av næringslivsaktører (ref. programplan for ENERGIX). For å oppnå dette må erfaringsmessig ca. 50 prosent av tildelingene gå til næringslivet. Dette skyldes at en del prosjekter justeres ned etter gjennomgang av støttegrad og ett til to prosjekter hvert år starter ikke opp. Utlysningsplanen gir 50 prosent til utlysninger forskningsmiljøene kan søke på.