Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjettformål prosjektfinansiering miljøvennlig energi (ENERGIX)

Tabell 2. Utlysningsplan prosjektfinansiering miljøvennlig energi (ENERGIX)
  Prioritering i 2022 Planlagt utlyst beløp (MNOK)
    2022 2023 2024
FP - Forskerprosjekt for fornyelse 0 30 30
FP - radikalt nyskapende  0 30 0
KSP-K Miljøvennlig energi, prioritering energisystem og batteri, phd 170 160 170
KSP-S Øremerket forskning på utvalgte temaområder, phd  100 50 70
IP-N Miljøvennlig energi, prioritering hydrogen og energisystem 220 220 220
PILOT-E Tematikk  i samarbeid med Innovasjon Norge og Enova 50 50 50
KOS, internasjonalt MVO 10 10 10
KOS, internasjonalt Arr., stipend, gjesteforsker, Brasil, Norden, Japan, Korea, etc.  10 10 10
KOS, internasjonalt ERA-NET EUs partnerskap CETP og DUT  20 20 20
SUM   580 580 580

Utlysningsplan for ENERGIX innebærer følgende (tall for 2022):

  • Fag/teknologi: 75 prosent er åpen for alle fag, mens 14 prosent av midlene allokeres til utlysninger som er øremerket teknologiutvikling (KSP-S og PILOT-E). 12 prosent er øremerket samfunnsvitenskapelig, humaniora eller naturvitenskapelige prosjekter. Erfaringsmessig går alt det som er utlyses til prosjekter ledet av næringslivet (47 prosent av hele rammen) til teknologiutvikling.
  • Anvendelsesområde: Det ligger ingen begrensninger eller føringer på bransjer, næringer, samfunnssektorer, geografiske områder o.l. som resultatene kan anvendes i. 93 prosent av midlene allokeres til nasjonale utlysninger. Et flertall av prosjektene ledet av forskningsmiljøer vil resultere i prosjekter som omfatter internasjonalt forskningssamarbeid. 7 prosent av midlene er øremerket internasjonale utlysninger (Era-Net/EUs partnerskap, bilateralt, MVO, gjesteforsker).
  • FoUoI-verdikjede: Finansieringen går til prosjekter i hele innovasjonskjeden, fra grunnleggende forskning til markedsnær forskning og pilotering, med et tyngdepunkt på anvendt forskning. En overordnet målsetting er at 40 prosent av finansieringen i den løpende porteføljen går til prosjekter ledet av næringslivsaktører. For å oppnå dette må erfaringsmessig ca. 45-50 prosent av tildelingene gå til næringslivet. Dette skyldes at en del prosjekter justeres ned etter gjennomgang av støttegrad og at ett til to prosjekter hvert år ikke starter opp. I utlysningsplanen går 47 prosent til utlysninger næringslivet kan søke på.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 03.05 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.