Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Tiltaksplan 2021 - 2023

Balansen mellom virkemidler, tematikk og ulike søknadstyper drøftes løpende i porteføljestyret. Til grunn for diskusjonen ligger porteføljeplaner og -analyser, tildelingsbrev og langtidsbudsjett, samt trender og utfordringer i sektoren generelt.

Porteføljestyrets tiltak i perioden 2021 til 2023 er strukturert i tråd med tiltakene som er konkretisert i Porteføljeplanen for energi, transport og lavutslipp, kap. 5, oppsummert i tabell 1 nedenfor.

Tabell 1. Tiltaksplan miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Tiltak innen miljøvennlig energi og CO2-håndtering Delmål/ satsings-områder* Søknads-typer

Arrangere brede konkurransearenaer og finansiere prosjekter av høy kvalitet og relevans, finansiere innovasjonsprosjekter som er strategisk forankret i næringslivet, og finansiere særdeles samfunnskritiske områder hvor det er viktig at Norge bygger kompetanse og nye løsninger

Porteføljestyret vil prioritere store konkurransearenaer med utlysninger av Kompetanseprosjekt for næringslivet (KSP-K) og Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) i hele programmets bredde. Dette støtter opp om en av hovedhensiktene med store, tematiske satsinger som er å sikre konkurranse på tvers av tema og virkemidler. Dette vil bidra til at de beste prosjektene innenfor hele delporteføljens ansvarsområde vinner fram. Dette er også enkelt å forholde seg til for søkerne og gir stor grad av forutsigbarhet for forskningsmiljøene.

Næringslivet og forskningsmiljøene kan søke. Offentlig sektor har en sentral rolle i samfunnsomstillingen, og FME og KSP vil ha offentlige aktører som partnere. Det er åpning for at "offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter", herunder kommunalt og offentlig eide nettaktører, avfallsbedrifter, transportselskaper, kan søke IPN.

1, 2, 3, 4, 5/A, B, C IPN, KSP-K

Initiere tematisk målrettede satsinger (missions/industrielle satsinger) på områder hvor Norge har særlig gode forutsetninger og et særskilt ansvar for å spille en viktig rolle i realisering av løsninger for reduksjon i klimagassutslipp, og bidra til å samordne innsats mellom Forskningsrådet og andre virkemiddelaktører.

Porteføljestyret vil ta initiativ til gjennomføring av målrettede satsinger i samarbeid med andre porteføljestyrer. Det foreslås gjennomført felles mobilisering på spesifikke områder hvor Norge har spesielt gode forutsetninger for å satse på forskningsbasert næringsutvikling og med mål om å ta en sterk internasjonal posisjon.
Prioritert tematikk i 2021:

  • Sikker produksjon og bruk av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger med lavt karbonfotavtrykk.
    Annen aktuell tematikk er:
  • Grønn skipsfart - Norge som verdensledende leverandør av maritime energiløsninger og skip for utslippsfri maritim transport
  • Havvind - leverandørindustri for lavutslippsteknologi og utvikling av norske ressurser
  • Klimavennlige norske industriprodukter og utvikling av klimapositiv teknologi
  • Digitalisering

Aktuelle samarbeidspartnere er blant annet Porteføljestyret for hav, Porteføljestyret for petroleum, Porteføljestyret for industri og tjenestenæringer og Porteføljestyret for klima- og polarforskning. Tiltakene vil bidra til god koordinering av satsing på tvers av Forskningsrådets porteføljer og aktiviteter for å løse viktige samfunnsutfordringer.

Porteføljestyret vil videreføre og videreutvikle samarbeidet med andre virkemiddelaktører herunder Innovasjon Norge, Enova, Gassnova og Siva om blant annet CO2-håndtering, PILOT-E og Grønn plattform. Målet er å gi et sømløst tilbud næringslivet for å øke tempoet i utvikling og markedsintroduksjon av ny lav- og nullutslippsteknologi.

2, 4/A,B,C

IPN, PILOT-E, KSP, FP

felles-utlysninger

Finansiere prosjekter på bærekraftige løsninger innen energi, transport og lavutslipp som ivaretar hensyn til klima, natur, samfunn og økonomi

Porteføljestyret vil prioritere utlysning av Kompetanse og samarbeidsprosjekt (KSP-S) og/eller Forskerprosjekter (FP) på utvalgte områder som har stor betydning for å øke tempoet i omstillingen til lavutslippssamfunnet og som vil bidra til kunnskapsgrunnlag for hvordan dette kan skje på en bærekraftig og rettferdig måte.

Utlysingene kan spisses til å legge til rette for karriereutvikling og unge forskertalenter gjennom bruk av varianter av Forskerprosjekt.

2/C KSP-S, FP

Stimulere til deltagelse i relevante internasjonale utlysninger og delta i aktuelle fellesutlysninger med andre land

Porteføljen investerer allerede i internasjonale utlysninger gjennom deltagelse i ERA-Net, blant annet ACT (CCS) og i bilaterale forskningssamarbeid på utvalgte områder der det er vurdert som svært relevant med internasjonale samarbeidsprosjekter. Porteføljestyret vil følge utviklingen av EUs partnerskap tett, og vil allokere ressurser til norsk deltakelse i følgende partnerskap:

• "Clean Energy Transition"
• "Driving urban transitions to a sustainable future"

Det kan komme initiativer gjennom året som det er ønskelig å kunne delta i. Porteføljestyret vil derfor legge opp til en viss fleksibilitet i bruken av midler til internasjonalt samarbeid.

1, 2, 5/A, B, C ERA-Net, EUs partner-skap, bilaterale utlysning

Åpne for grensesprengende og kreative prosjekter med radikalt nyskapende tematikk og høy risiko, og finansiere grunnleggende forskning innen utvalgt tematikk

Porteføljestyret vil prioritere grunnleggende forskning innen utvalgte tema og forskning som er spesielt grensesprengende, herunder helt nye energikonsepter som radikalt utfordrer dagens løsninger, herunder karbonnegative løsninger.
Det gjennomføres en pilot-utlysning av en ny variant av forskerprosjekter – radikalt nyskapende forskerprosjekter (RNFP) i regi av energiavdelingen i 2020. Formålet med utlysningen er å finansiere grensesprengende og kreative prosjekter med radikalt nyskapende vinkling eller tematikk. Erfaringene fra denne utlysningen vil være førende for arbeidet med å stimulere til mer grensesprengende forskning fremover.

1, 2, 5/B, C

FP, RNFP

Finansiere raske, spissede prosjekter med aktuelle problemstillinger, og
finansiere langsiktige og store prosjekter som er nødvendig for en transformativ samfunnsomstilling
Porteføljestyret vil fortløpende vurdere behovet for å prioritere prosjekter av kortere varighet og mindre omfang som kan levere resultater raskt eller å prioritere store, langsiktige prosjekter forløpende. Vurderingen baseres på porteføljeanalysen, ulike behov innen ulike sektorer og næringsområder og stadig endrede rammebetingelser. Prioriteringene spesifiseres i de ulike utlysningene. Det er nødvendig at Forskningsrådets standard søknadstyper er fleksible når det gjelder varighet og omfang.

For å ivareta behovet for langsiktige og strukturerende tiltak innen energiområdet, legges det opp til utlysning av en ny runde teknologiske FME i 2023.

alle FME, KSP, For-prosjekt

Utlyse midler til arrangement, nettverk, kommunikasjon og mobilitet nasjonalt og internasjonalt

Porteføljestyret vil utlyse midler til ulike typer tiltak for å mobilisere aktører og som støtter opp om og forsterker prosjektfinansieringen. Slike tiltak innenfor temaområdet energi, transport og lavutslipp kan blant annet være Medvirkningsordningen (MVO) for energiforskning, støtte til utenlandsstipend, støtte til gjesteforskere og arrangementsstøtte. Kriteriene for MVO vil bli videreutviklet for å støtte aktiviteter knyttet til Horisont Europa, EUs partnerskap og andre nye tiltak. Felles for disse ordningene er at budsjettrammene er relativt begrenset, at den enkelte tildeling er forholdsvis liten og at utlysningene har løpende tidsfrist.

alle KOS

Andre tiltak for å nå målene

  • mobilisere eksisterende og nye aktører til økt deltagelse og innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
  • ta initiativ til målrettede nettverkstiltak og arrangementer
  • ta initiativ til utarbeiding av kunnskapsgrunnlag og formidling av resultater
all  

*Delmål fra ENERGIX programplan og satsingsområder fra CLIMITs programplan. Vil erstattes av brukermål fra delporteføljeplan for energi og lavutslipp nå den foreligger.