Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Innenfor CO2-håndtering

Kompetansebygging og innovasjoner for å redusere kostnader og risiko er nødvendig innenfor CO2-håndtering. Følgende tema vil ha størst prioritet i 2022:

  • Hydrogen-produksjon fra naturgass kombinert med CO2-håndtering
  • Biomasse kombinert med CO2-håndtering (BECCS - Bio Energy with CO2 Capture and Storage)
  • Skape synergier mellom forskningen og det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering, Langskip.
  • Samfunnsvitenskapelig forskning rettet mot virkemiddelutforming, innovasjonsprosesser og forretningsmodeller som kan bidra til at CO2-håndtering implementeres i stor skala.

Det settes av 80 mill. kroner til dette, fordelt på 30 mill. kroner til både KSP-K og KSP-S og 20 mill. kroner til IPN. Forskerprosjekter lyses ikke ut i 2022 siden det var prioritert i 2021.

Det vil bli gjennomført målrettede internasjonale satsinger i samarbeid med andre land der dette er hensiktsmessig. ERA-NET Cofund Accelerating CCS Technologies (ACT) er et viktig verktøy for dette og en ny utlysning gjennom ACT planlegges i 2022. Forskningsrådet er koordinator for ACT og det deltar virkemiddelaktører fra 16 land i samarbeidet. EUs nye partnerskap Clean Energy Transition Partnership (CETP) er en mulig plattform for videreføring av ACT-samarbeidet. ACT-utlysningen i 2022 kan bli en del av CETP dersom dette nye partnerskapet utvikler seg som forventet. 60 mill. kroner er satt av til ACTs utlysning i 2022.

Ved en eventuell større vekst i budsjettet for 2021 vil følgende bli prioritert:

  • øke rammene for den internasjonale satsingen gjennom CETP og ACT

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.