Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Innenfor CO2-håndtering

Kompetansebygging og innovasjoner for å redusere kostnader og risiko er nødvendig innenfor CO2-håndtering. Følgende tema vil ha størst prioritet i 2022:

  • Hydrogen-produksjon fra naturgass kombinert med CO2-håndtering
  • Biomasse kombinert med CO2-håndtering (BECCS - Bio Energy with CO2 Capture and Storage)
  • Skape synergier mellom forskningen og det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering, Langskip.
  • Samfunnsvitenskapelig forskning rettet mot virkemiddelutforming, innovasjonsprosesser og forretningsmodeller som kan bidra til at CO2-håndtering implementeres i stor skala.

Det settes av 80 mill. kroner til dette, fordelt på 30 mill. kroner til både KSP-K og KSP-S og 20 mill. kroner til IPN. Forskerprosjekter lyses ikke ut i 2022 siden det var prioritert i 2021.

Det vil bli gjennomført målrettede internasjonale satsinger i samarbeid med andre land der dette er hensiktsmessig. ERA-NET Cofund Accelerating CCS Technologies (ACT) er et viktig verktøy for dette og en ny utlysning gjennom ACT planlegges i 2022. Forskningsrådet er koordinator for ACT og det deltar virkemiddelaktører fra 16 land i samarbeidet. EUs nye partnerskap Clean Energy Transition Partnership (CETP) er en mulig plattform for videreføring av ACT-samarbeidet. ACT-utlysningen i 2022 kan bli en del av CETP dersom dette nye partnerskapet utvikler seg som forventet. 60 mill. kroner er satt av til ACTs utlysning i 2022.

Ved en eventuell større vekst i budsjettet for 2021 vil følgende bli prioritert:

  • øke rammene for den internasjonale satsingen gjennom CETP og ACT

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 11.34 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.