Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Innen miljøvennlig energi (ENERGIX budsjett)

Porteføljestyret vil videreføre brede konkurransearenaer og finansiere prosjekter av høy kvalitet og relevans, finansiere innovasjonsprosjekter som er strategisk forankret i næringslivet, og finansiere prosjekter på særdeles samfunnskritiske områder hvor det er viktig at Norge bygger kompetanse og nye løsninger.

Porteføljestyret legger i 2021 opp til en spesiell satsing på Sikker produksjon og bruk av hydrogen og hydrogenbaserte løsninger med lavt karbonfotavtrykk. Dette er i tråd med føringer fra departementene, inkludert Regjeringens hydrogenstrategi fra juni 2020 og den følger opp satsingen Grønn plattform.

 • Satsingen omfatter hele spekteret fra grunnleggende forskning til innovasjonsprosjekter:
  • FP – utlyst tematikk
  • KSP-K og IP-N – prioritert tematikk
  • Internasjonalt samarbeid, gjennom EUs partnerskap og andre internasjonale initiativer, blant annet Japan
 • Satsingen omfatter samarbeid og mulig samfinansiering mellom blant annet ENERGIX, CLIMIT og PETROMAKS. Satsingen kan utvikles til å omfatte samarbeid med andre virkemiddelaktører.

Videre vil porteføljestyret videreføre prioriteringen av prosjekter som omhandler sektorovergripende teknologiutvikling knyttet til fornybar energi, for eksempel bruk av kompetanse fra olje og gass i utvikling av fornybare energiløsninger. På den måten vil teknologiselskaper knyttet til fornybar energi få bredere og flere markedsmuligheter samtidig som tradisjonell leverandørindustri til olje og gass får insentiv til i større grad å delta i det grønne skiftet og nye fremvoksende markeder.

Porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp vil samarbeide med Porteføljestyret for petroleum (PETROMAKS) og Porteføljestyret for hav (MAROFF, HAVBRUK). Prosjekter innen temaene definert over og som berører ansvarsområdene til to eller flere av programmene vil bli samfinansiert.

Porteføljestyret vil prioritere utlysning av forskerprosjekter spesielt rettet mot prosjekter med et eksplisitt behov for uavhengighet av brukere. Utlysningen gjelder forskningen innenfor temaområdet "Energipolitikk, økonomi og bærekraft" slik det er definert i programplanen til ENERGIX.

 • Prosjekter som kan oppfylle kravet om behov for uavhengighet er innenfor temaer der brukerinvolvering vil kunne så tvil om resultatenes troverdighet, for eksempel på områder med sterke motstridende samfunnsinteresser eller miljøkonflikter.
 • Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.
 • Det allokeres ca. 30 mill. kroner til utlysningen.

Porteføljestyret vil prioritere deltakelse med 20 mill. kroner i en felles utlysning på Arealer under press med programmene MILJØFORSK, KLIMAFORSK og BIONÆR. Utlysningen på 110 mill. kroner totalt følger opp naturpanelet (IPBES) og klimapanelets (IPCC) konklusjoner om at oppstykking av landarealer, endringer i arealbruk og intensivert bruk av arealer er de viktigste globale årsakene til tap av natur og økosystemtjenester.

Målet for utlysningen i 2021 er å finne innovative løsninger for bærekraftig bruk, utvikling og forvaltning av arealer i Norge, inkludert polare områder, der miljø- og klimahensyn prioriteres, og gi et bredt, tverrfaglig og sektorovergripende kunnskapsgrunnlag som ser utfordringer i dag og i fremtiden i sammenheng.

Utlysningen er en oppfølgning av tilsvarende fellesutlysning i 2020, med justering slik at marine arealer også inngår i tematikken.

Administrasjonen i energiavdelingen deltar i søknadsbehandling og innstilling til finansiering. Porteføljestyret for klima og polar vil fatte endelig vedtak om hvilke prosjekter som finansieres.

Internasjonalt innen miljøvennlig energi (ENERGIX budsjett)

Porteføljestyret vil prioritere deltakelse i tre programsamarbeid gjennom europeiske ERA-NET utlysninger i 2021. Dette vil gi norske aktører finansieringsmulighet for prosjekter innenfor følgende områder:

 • nye materialer til energiformål (M.era) – 10 mill. kroner
 • digitalisering av energisystemet (Energdigit) – 5 mill. kroner
 • energipositive byer og områder (Positive energy districts) – 10 mill. kroner

Det pågår diskusjoner om deltakelse i ulike bilaterale utlysninger; følgende er aktuelle

 • Forskningsråd i Japan, aktuell tematikk er hydrogen – ikke endelig bestemt
 • Nordiske forskningsråd i regi av Nordisk energiforskning, aktuell tematikk er kraftnettet og energisystemmodellering – ikke bestemt
 • Forskningsråd i Brasil, aktuell tematikk er vindkraft, solenergi og energisystem – ikke bestemt

Ved en eventuell vekst i budsjettet for 2021 vil porteføljestyret prioritere:

 • øremerket tilbud til unge forskere gjennom egen utlysning av søknadstypen forskerprosjekt for unge talenter
 • øke rammene for de næringsrettede ordningene