Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Prioriteringer

Innsatsen for å nå målene konsentreres om fem strategiske grep:

 1. Bærekraftig kraftproduksjon og -distribusjon
 2. Energieffektivisering
 3. Avkarbonisering og utvikling av karbonnøytrale energibærere
 4. Elektrifisering
 5. Samfunnsinnovasjon

Porteføljen omfatter forskning innen følgende delområder:
a) Energiomstilling og virkninger for samfunn, klima og natur
b) Fornybar elektrisitet basert på solenergi, vind- og vannkraft
c) Bioenergi og annen termisk energi
d) Infrastrukturer for energidistribusjon inkludert et integrert og digitalisert strømnett
e) Løsninger for energibruk i bygg og bebygde områder
f) Avkarbonisering av industriprosesser
g) Batterier og elektrifisering av transport
h) Hydrogen og andre hydrogenbaserte energibærere
i) CO2-håndtering

Se porteføljeplan for beskrivelse av delområdene.

Porteføljestyret vil arbeide for en balansert portefølje med hensyn til temaområder, tidshorisont, risikoprofil og virkemidler. Det er en ambisjon at ca. 40 prosent av porteføljen består av prosjekter som ledes av næringslivet, samtidig som føringer fra tildelingsbrevene blir ivaretatt.

 • Porteføljestyret vil samarbeide med andre porteføljestyrer om tilgrensende og overlappende tematikk, i første rekke følgende:
 • Porteføljestyret for klima og polar om forskning på lavutslippsløsninger, miljøvirkninger og arealbruk, politikk og virkemidler for omstilling på kort og lang sikt.
 • Porteføljestyret for landbasert mat, miljø og bioøkonomi om energirelaterte verdikjeder i bioøkonomien, sirkulærøkonomi og om momentene nevnt over.
 • Porteføljestyret for petroleum om sektorovergripende forskning på integrerte energisystemer offshore, CO2-håndtering, geotermisk energi, offshore vindkraft og dekarbonifiserte verdikjeder for naturgass, samt samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til omstillingen til nullutslippssamfunnet.
 • Porteføljestyret for hav om maritim transport og sektorovergripende energirelatert forskning knyttet til havbruk og fiskeri.
 • Porteføljestyret for muliggjørende teknologier om forskning på nye materialer og informasjonsteknologi.
 • Porteføljestyret for industri og tjenestenæringer om næringsrettet forskning generelt og energirelaterte prosjekter innen sektorer som ikke har egne tematiske budsjettformål, blant annet prosessindustri og bygg og anlegg.

Samarbeidet vil blant annet omfatte:

 • samarbeid på strategisk nivå om planer, tiltak og kommunikasjon
 • samarbeid om fellesutlysninger
 • dialog i forbindelse med plassering av søknader på mest relevant konkurransearena og samarbeid om søknadsvurdering, felles paneler, etc.
 • samfinansering av innvilgede prosjekter som går på tvers av porteføljenes ansvarsområder

I tillegg vil de åpne arenaene i andre porteføljestyrer investere i prosjekter, sentre og infrastruktur som er relevant for delportefølje energi og lavutslipp. Porteføljestyret vil følge utviklingen i disse ordningene og deres bidrag til den samlede porteføljen gjennom oppdaterte porteføljeanalyser.

Porteføljestyret vil videreføre samarbeidet med Innovasjon Norge og Enova om Grønn vekst, herunder utlysninger av PILOT-E, HEILO-samarbeidet og andre initiativ.

På de følgende sidene er porteføljestyrets spesielle prioriteringer i 2022 konkretisert.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 02.35 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.