Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Innledning

Det er definert seks samfunnsmål for porteføljen:

 • Omstilling mot et nullutslippssamfunn som ivaretar naturmangfold
 • Bærekraftig utnyttelse og bruk av norske, fornybare energiressurser
 • Miljøvennlig, sikker og effektiv transport og mobilitet
 • Smarte, bærekraftige og trygge byer og byregioner
 • Utvikling og omstilling av et konkurransedyktig næringsliv på områder hvor Norge har eller kan utvikle fortrinn
 • Relevante og fremragende vitenskapelige miljøer innen energi, transport og by

Delportefølje energi og lavutslipp skal levere på samtlige delmål, med et spesielt ansvar for bærekraftig utnyttelse og bruk av norske, fornybare energiressurser og utvikling og omstilling av et konkurransedyktig næringsliv i energisektoren.

Dette er konkretisert gjennom følgende delmål fra ENERGIX programplan:

 • Bærekraftig utnyttelse og effektiv bruk av de fornybare energiressursene på kort og lang sikt gjennom å utvikle ny kunnskap, teknologi og løsninger for å bruke energi riktig og å bruke riktig energi, og samtidig skape verdier basert på norske energiressurser
 • Reduksjon av norske og globale klimagassutslipp gjennom ny kunnskap om samfunnsforhold for politikkutforming, utvikling av markeder og spredning av ny teknologi innen energisystemet og utvikling av ny kunnskap, teknologi og løsninger innen områder med sterk norsk kompetanse
 • Styrket nasjonal forsyningssikkerhet i lys av økende internasjonalisering og digitalisering av energisystemet gjennom å utvikle ny kunnskap, teknologi og løsninger for god forvaltning og riktig bruk og fremføring av energi, samt økt sikkerhet, robusthet og fleksibilitet i energisystemet
 • Styrking av innovasjon i næringsliv og offentlig sektor for omstilling i Norge og økt eksport ved å utvikle ny kunnskap, teknologi og løsninger som styrker virksomhetenes innovasjonsevne i et nasjonalt og internasjonalt marked og bidrar til at offentlig sektor utvikler og tar i bruk kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger i energisektoren
 • Videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer på de prioriterte områdene gjennom å styrke det teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for utvikling av et bærekraftig energisystem og å legge til rette for radikal og grensesprengende forskning rettet mot fremtidig utviklingsmuligheter og langsiktige kunnskapsbehov

Og følgende tre satsingsområder med tilhørende resultatmål fra CLIMITs programplan:

 1. Tidlig fullskala CO2-verdikjede i Europa
  Bidra til at norsk teknologi og løsninger gjøres tilgjengelig for CO2-verdikjedene som realiseres i Norge og Europa.
  Bidra til at erfaringer fra arbeidet med de første fullskalaprosjektene utnyttes til videre kompetanse- og teknologiutvikling.
 2. Storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen
  Bidra til at teknologi og løsninger for storskala lagring av CO2 på norsk sokkel i Nordsjøen blir fremskyndet og oppskalert.
 3. Fremtidige løsninger for CO2-håndtering
  Bidra til utvikling av mer konkurransedyktig, kostnadseffektiv og sikker CO2håndterings-teknologi til et økt modenhetsnivå.

I tillegg ligger satsingen Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) til grunn. Denne dekker langsiktig forskning på prioriterte områder innenfor porteføljen i tråd med ENERGI21-strategien.