Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Budsjett

Departementenes finansiering av ENERGIX, FME og CLIMIT er samlet sett 696 mill. kroner i 2020. Det er 5 departement som bidrar med finansiering, fordelt som vist i tabell 3.

Tabell 5. Finansiering delportefølje miljøvennlig energi og lavutslipp 2020

Budsjett for 2021 bli klart først når statsbudsjett legges frem og godkjennes høsten 2020. I budsjettoppstillingene nedenfor er det lagt til grunn nullvekst for 2021 og 2022, korrigert for omprioriteringsforslag fra Forskningsrådets ledelse.