Investeringsplanen for Energi, transport og lavutslipp

Delportefølje miljøvennlig energi og lavutslipp, inkludert CO2-håndtering

Investeringsplan for delportefølje energi og lavutslipp er en treårig plan med prioriteringer, tiltak og utlysingsplaner for temaområdet. Den rulleres årlig. Investeringsplanen bygger på følgende andre styrende dokumenter for porteføljen:

  • Porteføljeplan med prioriteringer, investeringsmål, forventede virkninger og effekter, utarbeides for å være gjeldende i et 5 års perspektiv.
  • Porteføljeanalysen med eksisterende innsats nasjonalt og internasjonalt, oppdateres årlig.
  • Budsjett

I tillegg tar denne versjonen av investeringsplanen utgangspunkt i gjeldende programplaner for ENERGIX og CLIMIT, da versjon 0 av porteføljeplanen er en overbygning over programplanene og ikke har detaljerte brukermål for delporteføljen.

For utlysningene vinter 2021 er det prioriteringene i programplanene, med justeringer i tråd med den retningen porteføljestyret ønsker å utvikle porteføljen, som vil være førende. Fra 2021 vil det utarbeides en porteføljeplan med brukermål og indikatorer som skal erstatte programplanene.