Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Porteføljen prioriterer ulike typer kunnskapsproduksjon, fra grunnleggende forskning via handlingsrettet og anvendt forskning, til forskning med brukerinvolvering med tett kobling til praksisfeltet, innovasjon og utviklingsarbeid. Hovedvekten er på anvendt forskning og innovasjon, men det er og behov for innslag av grunnleggende forskning. Porteføljen vil også prioritere forskningsstøttet innovasjon gjennom finansiering av innovasjonsprosjekter og førkommersielle anskaffelser.