Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Prioriterte anvendelsesområder

Offentlig sektor har en sterk rolle i vår samfunnsmodell kunnskapsutviklingen i denne porteføljen vil dermed bli anvendt innenfor alle de fem strategiske prioriterte områdene i Forskningsrådets strategi. De ulike innsatsområdene; (i) innovasjon og fornyelse i offentlig sektor; (ii) demokrati, styring og forvaltning; (iii) samfunnssikkerhet; og (iv) samfunnsøkonomi har betydning for alle sektorer og for komplekse utfordringer på tvers av sektorer.

Denne porteføljen vil derfor ha en kombinasjon av spisset kunnskapsutvikling rettet mot noen prioriterte politikkområder, og bred sektorovergripende kunnskapsutvikling med anvendelser på mange nivåer og på tvers av sektorer. Mange forskningsutfordringer krever samarbeid med aktører i de ulike sektorene og med andre porteføljer i Forskningsrådet.

Porteføljen har et særlig ansvar for å styrke kunnskapsgrunnlaget for politikkutforming innenfor ansvarsområdene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (innovasjon i offentlig sektor, stat og kommune, demokrati, styring, forvaltning og planlegging), Justis og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerhet og beredskap, straffesakskjeden) og Finansdepartementet (skatteøkonomi og makroøkonomi).

Porteføljen har også ansvar for å utvikle kunnskap og kompetanse som kan bidra til kunnskapsbasert regional og nasjonal forvaltning innenfor de prioriterte politikkområdene. Ikke minst vil det være viktig å utvikle kunnskap og kompetanse som bidrar til kunnskapsbasert fornyelse og innovasjon i offentlig sektor.

Porteføljen skal også bidra til en kunnskapsbasert og opplyst samtale i samfunnet om utvikling av demokratiet, forvaltningen og sikkerhet og sårbarhet i samfunnet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 23.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.