Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Prioriteringer i EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Det er viktig å se nasjonale prioriteringer i sammenheng med EUs neste rammeprogram, som har varighet fra 2021–2027. For denne porteføljen er det området Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv som er mest aktuelt. Klynge 2 og 3, Inkluderende samfunn og Samfunnssikkerhet adresserer porteføljens tematiske innsatsområder. På disse områdene er det stort sett en videreføring av tema fra forrige rammeprogram. I tillegg vil globale utfordringer med underliggende klynger treffe denne porteføljens sektorovergripende tema, f.eks. når det gjelder innovasjon i offentlig sektor og samfunnssikkerhet.

Samfunnssikkerhet: Fokuset er på forskning og innovasjon for samfunnssikkerhet, med utgangspunkt i beredskap og håndtering av katastrofer og kriser, uavhengig av årsak. Det er tre hovedtema med følgende undertema på samfunnssikkerhetsfeltet i Horisont Europa:

  • Kriser og katastrofer og resiliente) samfunn, herunder CBRNE relaterte hendelser (kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære og eksplosive), klimarelaterte risiko og ekstreme hendelse (f.eks. tørke, flom, brann og hetebølger), geologiske katastrofer (f.eks. jordskjelv og tsunami)
  • Beskyttelse og sikring, herunder temaene grensekontroll, trygge åpne rom (byer), sikkerhet og resiliente infrastrukturer og samfunnsfunksjoner, maritim sikkerhet, organisert kriminalitet og terrorisme
  • Digital sikkerhet

Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn er også et område av stor interesse for denne porteføljen. Her er det også en videreføring fra Horisont 2020, men enda større vekt enn før på tema som treffer denne porteføljen. Demokrati og sosial og økonomisk transformasjon er to av tre prioriterte områder for utlysninger. Det vil være aktuelt å mobilisere norske aktører til å søke midler under temaene demokrati og styring, og sosial og økonomisk transformasjon.

  • Demokrati og styring: her skal kunnskapsutviklingen støtte opp om tema som demokrati og stabilitet og øke representasjon, deltakelse, åpenhet, pluralisme, kulturell deltakelse, respekt for mangfold, ikke-diskriminering, beskyttelse av grunnleggende rettigheter og rettssystemet. I tillegg inngår også politisk ekstremisme, polarisering og reetablering av tillit til styring.
  • Sosial og økonomisk transformasjon: her skal innsatsen skal bidra til sosialt og økonomisk robuste samfunn og rettes inn mot tematikk som migrasjon og mobilitet, sosial, økonomisk, kulturell og politisk ulikhet og likestilling. Forskning på arbeid og velferd, inklusjon og utdanning er sentralt, og det er fokus på hvordan faktorer som teknologi, globalisering og den demografiske utviklingen innvirker på samfunnet på ulike måter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 10.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.