Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Faglige og teknologiske prioriteringer

Porteføljen har et særlig ansvar for å møte det overordnede målet i langtidsplanen om å løse store samfunnsutfordringer. For å nå denne målsettingen er det behov for å utvikle samfunnsfagene og støtte tverrfaglighet.

Det er stort behov for kunnskapsutvikling som styrker samfunnets innovasjonsevne og muliggjør kunnskapsbaserte valg i møtet med store samfunnsutfordringer og raske og uforutsette endringer (herunder føre-var og usikkerhetsperspektivet). Porteføljen skal bidra til forskning som er langsiktig og kunnskapsbyggende, og som tar opp problemstillinger både av grunnleggende og anvendt karakter. Den skal finansiere forskning som gir rom for teori- og metodeutvikling innenfor de ulike fagområder som porteføljen dekker. Porteføljen skal legge til rette for og prioritere teoretisk mangfold og metodisk bredde i porteføljen. Dette innebærer å etterspørre ulike fag- og forskningsperspektiver.

Innenfor demokrati, styring, og forvaltning er det et generelt behov for å øke kapasitet og kompetanse i fagmiljøene. I tillegg vil det fortsatt være behov for å bidra til et ekstra løft på noen fagområder, slik det f.eks. nå gjøres på planforskningsfeltet.

På samfunnssikkerhetsfeltet er det viktig å fortsette konsolideringen, koble sammen ulike miljøer, og inkludere fag og fagmiljøer som er nødvendige for å komplementere fagfeltet. Eksempelvis vil både samfunnsvitenskapelige, humanistiske, juridiske fag og andre disipliner bidra med viktige perspektiver for å forstå sikkerhetsutfordringer ved teknologiutviklingen og kompleksiteten ved god forebygging og krisehåndtering.

Det er behov for å styrke de norske fagmiljøenes kunnskapsutvikling på makroøkonomiske utfordringer som grunnlag for en robust økonomisk politikk. Her vil det prioriteres å mobilisere til internasjonalt samarbeid samt styrke utdanningene og rekrutteringen på feltet. Det trengs bred samfunnsøkonomisk forskning av høy kvalitet for å fremskaffe relevant kunnskap om de økonomiske utfordringene for Norge som følger av nasjonale, internasjonale og globale utviklingstrekk, på tvers av sektorer. Porteføljen vil prioritere moderne makroøkonomisk forskning som utnytter tilgang til nye datakilder og kraftige analyseverktøy.

Det er også behov for å fortsette å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge, sikre rekruttering til offentlig økonomi generelt og skatteøkonomi spesielt, og å styrke utdanningen på master- og doktorgradsnivå på disse feltene.