Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Andre prioriteringer

FNs bærekraftsmål

Det er et overordnet politisk mål å utvikle samfunnet i tråd med FNs bærekraftsmål. Disse målene ligger også til grunn for forskningspolitiske styringssignaler og må derfor reflekteres i porteføljens målsetninger. De tematiske prioriteringene og tverrfagligheten i porteføljen møter godt bærekraftsmålene, selv om det er utfordrende å tilrettelegge for en tilnærming som i tilstrekkelig grad ivaretar kompleksiteten og overlappingen i bærekraftsmålene. Flere av målene krever endringer på systemnivå. Investeringer og vurderinger på innsatsområdene i porteføljen skal støtte opp om FN`s bærekraftsmål.

Brukermedvirkning

I denne porteføljen er det svært viktig med involvering av brukere i egne prosesser og i prosjekter (både i referansegrupper, som partnere og som prosjektleder). Brukermedvirkning bidrar til mer relevante prosjekter og resultater, og at kunnskapen enklere kan implementeres i aktuell praksis.

Kjønnsbalanse

Porteføljen vil følge Forskningsrådets retningslinjer for å ivareta kjønnsbalansen i forskningsprosjektene og kjønnsperspektivet i forskningen. Kjønnsperspektivet er av stor betydning for mange av forskningsspørsmålene i programmet. Gjennom utlysning av midler og prioriteringer mellom prosjekter av høy kvalitet vil vi sørge for kjønnsbalanse i porteføljen og da særlig blant prosjektledere og i rekrutteringsstillinger og stimulere til ivaretakelse av kjønnsperspektivet i forskningen.

Økosystem for innovasjon i offentlig sektor

Det er behov for et velfungerende økosystem for innovasjon i offentlig sektor med et godt samspill mellom aktører i offentlig sektor, forskningsmiljøene, virkemiddelaktører, næringsliv og sivilsamfunn. Porteføljen vil prioritere tiltak som bidrar til utviklingen av et slikt økosystem.

Møteplasser, formidling og samfunnsdialog

Porteføljen skal stimulere prosjektene til bruker- og allmennrettet formidling, utvikling av policy briefs og legge til rette for at forskningen blir debattert, formidlet og anvendt. Det bør finansieres oppsummeringer av eksisterende forskning, og legges til rette for møteplasser som for eksempel forskningsfrokoster og deltakelse med formidling av resultater i eksisterende arrangementer og konferanser. Porteføljen vil særlig prioritere tiltak som bidrar til kunnskapsbasert og opplyst dialog mellom forskere og politikere, myndigheter, andre samfunnsaktører og allmennheten.