Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Overordnede mål og prioriteringer

Porteføljen Demokrati, styring og fornyelse skal sammen med de 14 andre porteføljene møte forsknings- og sektorpolitiske ambisjoner og det overordnede målbildet for Forskningsrådet.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028 har tre overordnede mål for norsk forskning og utdanning som helhet, i tillegg til fem langsiktige prioriteringer. De langsiktige prioriteringene reflekterer områder hvor Norge har særlige kunnskapsbehov eller konkurransefortrinn. Mål og prioriteringer er illustrert i følgende figur:

Oversikt over overordnede mål

Strategien definerer også delmål for de ulike hovedmålene og strategiske områdene. Et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem er en forutsetning for å realisere målene.

Denne porteføljen vil gjennom innsatsen for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor i særlig grad bidra til å oppfylle strategiens hovedmål om omstilling i næringsliv og offentlig sektor. De tre andre innsatsområdene porteføljen dekker innenfor demokrati, styring og forvaltning, samfunnssikkerhet og samfunnsøkonomi er særlig rettet inn mot målsetningene innenfor det strategiske området samhørighet og globalisering.

I tillegg vil porteføljen gi viktige bidrag til de andre overordnede målene og strategiske områdene, spesielt digitalisering og digital transformasjon i offentlig sektor, digital sikkerhet og bærekraftig samfunnsutvikling. De fire innsatsområdene i denne porteføljen går på tvers av sektorer og forvaltningsområder, samtidig som de berører tilsvarende tema innenfor enkeltsektorer og forvaltningsområder. Lokal, regional og nasjonal forvaltning og samfunnssikkerhet er eksempler på dette. For de strategiske områdene hav, grønt skifte, helse og velferd og teknologi og digitalisering, vil derfor denne porteføljen ha en del koblinger og overlapp med temaene lokal/regional og nasjonal forvaltning og regulering, (smart)by- og arealplanlegging (kyst/kystsone), klimatilpasninger, sikkerhet, offentlig sektors og sivilsamfunnets rolle, etc.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 08.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.