Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Virkninger

Resultater som følge av porteføljens aktiviteter forventes å bli implementert og ha betydning for utvikling av offentlig sektor og samfunnslivet generelt, i tillegg til fagfeltene som porteføljen dekker. Det forventes at det blir økt tilgang til norsk forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet som kan tas i bruk på ulike nivåer i samfunnet. Det forventes at forskningsmiljøene styrkes og at flere miljøer holder høyt internasjonalt nivå. Videre forventes det økt forskningskompetanse i enheter og virksomheter, bl.a. gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter. I tillegg forventes det et økt samspill mellom ulike aktører i forsknings- og innovasjonssystemet.

Foreløpige indikatorer (innenfor porteføljens ansvarsområder):

 • Antall solide forskningsmiljøer i ulike deler av landet
 • Antall kompetente tverrfaglige forskningsmiljøer
 • Grad av samarbeid mellom fag og institusjoner
 • Grad av samspill mellom forskningsmiljøer, offentlig og privat sektor og sivilsamfunn
 • Grad av rekruttering til forskning og gode karrieremuligheter for forskere
 • Hvorvidt forskningsresultater fra norske miljøer inngår i den internasjonale forskningsfronten
 • Hvorvidt norske miljøer er attraktive samarbeidspartnere for de beste miljøene internasjonalt
 • Hvorvidt nasjonale og internasjonale prosjektsøknader holder høy kvalitet og relevans
 • Antall norske miljøer og aktører som søker og vinner frem i EU
 • Antall nye eller endrede kunnskapsbaserte lover og retningslinjer
 • Hvorvidt aktører i offentlig sektor bruker forskning som kunnskapsgrunnlag for innovasjon i offentlig sektor
 • Andel innovasjonsprosjekter i offentlig sektor som utføres i samarbeid med forskere (ref. innovasjonsbarometeret)
 • Antall forskere involvert i porteføljens prosjekter som deltar i regjeringsoppnevnte utvalg og andre rådgivende grupper og organer for offentlig sektor
 • Hvorvidt aktørene tar i bruk og refererer til kunnskap om dilemma og ulike hensyn i sine beslutningsprosesser
 • Antall beslutningsprosesser hvor ulike sektorers hensyn har vært vurdert
 • Hvorvidt offentlig sektor setter kunnskapsbaserte rammer for innovasjon, utvikling og digitalisering