Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Virkninger

Resultater som følge av porteføljens aktiviteter forventes å bli implementert og ha betydning for utvikling av offentlig sektor og samfunnslivet generelt, i tillegg til fagfeltene som porteføljen dekker. Det forventes at det blir økt tilgang til norsk forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet som kan tas i bruk på ulike nivåer i samfunnet. Det forventes at forskningsmiljøene styrkes og at flere miljøer holder høyt internasjonalt nivå. Videre forventes det økt forskningskompetanse i enheter og virksomheter, bl.a. gjennom deltakelse i nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter. I tillegg forventes det et økt samspill mellom ulike aktører i forsknings- og innovasjonssystemet.

Foreløpige indikatorer (innenfor porteføljens ansvarsområder):

 • Antall solide forskningsmiljøer i ulike deler av landet
 • Antall kompetente tverrfaglige forskningsmiljøer
 • Grad av samarbeid mellom fag og institusjoner
 • Grad av samspill mellom forskningsmiljøer, offentlig og privat sektor og sivilsamfunn
 • Grad av rekruttering til forskning og gode karrieremuligheter for forskere
 • Hvorvidt forskningsresultater fra norske miljøer inngår i den internasjonale forskningsfronten
 • Hvorvidt norske miljøer er attraktive samarbeidspartnere for de beste miljøene internasjonalt
 • Hvorvidt nasjonale og internasjonale prosjektsøknader holder høy kvalitet og relevans
 • Antall norske miljøer og aktører som søker og vinner frem i EU
 • Antall nye eller endrede kunnskapsbaserte lover og retningslinjer
 • Hvorvidt aktører i offentlig sektor bruker forskning som kunnskapsgrunnlag for innovasjon i offentlig sektor
 • Andel innovasjonsprosjekter i offentlig sektor som utføres i samarbeid med forskere (ref. innovasjonsbarometeret)
 • Antall forskere involvert i porteføljens prosjekter som deltar i regjeringsoppnevnte utvalg og andre rådgivende grupper og organer for offentlig sektor
 • Hvorvidt aktørene tar i bruk og refererer til kunnskap om dilemma og ulike hensyn i sine beslutningsprosesser
 • Antall beslutningsprosesser hvor ulike sektorers hensyn har vært vurdert
 • Hvorvidt offentlig sektor setter kunnskapsbaserte rammer for innovasjon, utvikling og digitalisering

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 08.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.