Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Samfunnseffekter

Denne porteføljen adresserer store samfunnsutfordringer, som er sammensatte og berører store deler av offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn, direkte og indirekte. Det forventes at porteføljen bidrar til å øke kvaliteten i kunnskapsgrunnlaget for samfunnsutviklingen, og legger til rette for en demokratisk, effektiv og hensiktsmessig styring og organisering av offentlig sektor. Effekten forventes å være et samfunn som evner å gjøre kunnskapsbaserte prioriteringer og ta bevisste valg for å håndtere utfordringer og dilemmaer. Det gjelder for eksempel i møtet mellom ulike bærekraftsmål. Det er behov for å utvikle mer treffsikre verktøy for å måle samfunnseffekten på områdene porteføljen adresserer.

Foreløpige indikatorer:

  • Gode rammer for innovasjon, utvikling og digitalisering i samfunnet
  • Grad av kunnskapsbasert innovasjon i offentlig sektor og samfunnet generelt
  • Grad av kunnskapsbasert samfunnssikkerhetsarbeid
  • Grad av tillit til kunnskap, demokrati, forvaltning og samfunnsinstitusjoner
  • Dimensjonering av offentlig forvaltning og tjenesteyting i forhold til dagens og morgendagens utfordringer
  • Utvikling i nasjonaløkonomien i lys av globale utviklingstrekk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 09.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.