Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Resultater

Porteføljen har høye ambisjoner om å støtte kunnskap som bidrar til å håndtere sentrale samfunnsutfordringer i bredt, med særlig fokus på et robust demokrati, effektiv økonomisk forvaltning, og samfunnssikkerhet. Porteføljen støtter også nivå- og sektorovergripende forskning som gir grunnlag for kunnskapsbasert innovasjon og utvikling av offentlig sektor generelt, og kunnskapsgrunnlag for rammene som settes for fornyelse og innovasjon i næringsliv og sivilsamfunn.

Porteføljens aktiviteter skal bidra til at hovedmål og delmål nås, men måloppnåelsen vil også være avhengig av en rekke eksterne faktorer i forskningsmiljøene, blant aktørene i feltet og utviklingen i sektoren for øvrig. Porteføljeanalyser og kartlegginger av ressursinnsatsen innenfor porteføljens område vil si noe om utviklingen over tid.

Porteføljen skal bidra til både faglige og strukturelle resultater gjennom forskningen som finansieres. Forventede faglige resultater er flere forskningsprosjekter i internasjonal forskningsfront, bredde i faglig, teoretisk og metodisk tilnærming i forskningen, økt rekruttering til forskningsfeltene og økt forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og kunnskapsbaserte rammebetingelser. Forventede strukturelle resultater er mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid, økt deltakelse av brukere/aktører i forskningen og bedre formidling av forskningsresultater.

Foreløpige indikatorer:

 • Antall forskningsresultater av høy kvalitet, herunder data og publikasjoner
 • Hvorvidt forskningsresultatene (data, publikasjoner) er åpent tilgjengelige
 • Andel fler- og tverrfaglige prosjekter
 • Grad av rekruttering til forskning
 • Andel med høyere kompetanse (flere med førstestillingskompetanse) i forskningsmiljøene
 • Antall prosjekter med internasjonale samarbeidspartnere
 • Antall komparative studier
 • Antall prosjektledere som søker internasjonal forskningsfinansiering til sine prosjekter
 • Antall tildelinger i Horisont 2020 og Horisont Europa
 • Nye forskernettverk og samarbeidskonstellasjoner med deltakere fra flere fagområder, sektorer og tjenesteområder
 • Antall prosjekter med brukermedvirkning og brukerstyrte prosjekter
 • Antall møteplasser med involvering av sluttbrukere
 • Antall innovasjonsresultater
 • Antall formidlingsaktiviteter mot relevante målgrupper
 • Antall kunnskapsbaserte policy briefs og rapporter
 • Ny kunnskap om utvikling og implementering av offentlig politikk og forvaltning