Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Definisjon av porteføljen

Porteføljen støtter i særlig grad nivå- og sektorovergripende forskning som gir grunnlag for en kunnskapsbasert politikk for innovasjon og utvikling av offentlig sektor. Porteføljen har ansvar for forskning og kunnskapsutvikling om forvaltning og videreutvikling av demokratiet og politisk styring av fellesskapets ressurser og institusjoner. Porteføljen skal støtte kunnskap som bidrar til å håndtere sentrale samfunnsutfordringer knyttet til demokrati, styring og forvaltning, samfunnssikkerhet og økonomisk forvaltning. Disse utfordringene er tverrsektorielle, sektorovergripende og må i stor grad sees i lys av globale perspektiver og utviklingstrekk.

Fire tidligere programmer (budsjettformål) og to foreslåtte satsinger er inkludert i denne porteføljen. Det gjelder programmene Innovasjon i kommunesektoren (FORKOMMUNE), Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning (DEMOS), Samfunnssikkerhet (SAMRISK) og Skatteøkonomi (SKATT), i tillegg til satsingene Forskning og innovasjon for statlig sektor (FORSTAT) og Makroøkonomiske utfordringer. Kortversjoner av programplaner og planutvalgsrapporter er vedlegg til denne porteføljeplanen.

Porteføljen kan hovedsakelig deles inn i fire innsatsområder; (i) innovasjon og fornyelse i offentlig sektor; (ii) demokrati, styring og forvaltning; (iii) samfunnssikkerhet; og (iv) samfunnsøkonomi.

Fag

Porteføljen består i hovedsak av samfunnsfaglig forskning knyttet til de store utfordringene samfunnet står overfor. Samfunnsutfordringer er sammensatte og komplekse og krever at de enkelte fagområdene og sektorene sees i sammenheng og utvikler samarbeid. Derfor er porteføljen tverrfaglig, både innenfor samfunnsfag og ved at den inkluderer fag og perspektiver fra humaniora og tekniske- og naturvitenskapelige fag.

Forskningstema

Porteføljen omfatter forskningstema innenfor fire overordnede innsatsområder:

  • Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor. Dette inkluderer forskning som styrker offentlig sektors mulighet til innovasjon, og forskning som er med på å bygge opp et kunnskapssystem for læring og innovasjon i offentlig sektor.
  • Demokrati, styring og forvaltning. Dette er forskning om samfunnsutvikling knyttet til politikk, styring og utvikling av stats- og lokalforvaltningen. Sentrale tema er planlegging, forholdet mellom politikk og administrasjon, forholdet mellom ulike deler og nivå av forvaltningen, samspillet mellom ulike nivåer og aktører i offentlig sektor, privat sektor og sivilsamfunn, demokratiutvikling og deltakelse, samt hvordan internasjonale forhold påvirker vårt demokratiske styresett.
  • Samfunnssikkerhet. Her inkluderes forskning om risiko, robusthet, sårbarheter og dilemmaer. Dette innsatsområdet skal frembringe kunnskap for å forebygge for uønskede hendelser, opprettholde viktige samfunnsfunksjoner, ivareta befolkningens liv, helse og grunnleggende verdier før, under og etter store påkjenninger. Samfunnssikkerhet og sårbarhet må vurderes både i lys av nasjonale og internasjonale forhold.
  • Samfunnsøkonomi. Dette er hovedsakelig skatteøkonomisk forskning og forskning på makroøkonomiske utfordringer. Sentrale tema innenfor skatteøkonomisk forskning er kapitalbeskatning, skattetilpasning og fordeling, beskatning og økonomisk stabilitet, samt skatteunndragelse. Sentrale tema innenfor forskning på makroøkonomiske utfordringer er konjunkturer, formue og økonomisk politikk, bærekraftig velferdsstat i en global økonomi og vekst, produktivitet og omstilling.

Anvendelsesområder

Kunnskapsutviklingen i porteføljen har særlig betydning for fornyelse og innovasjon i offentlig sektor i vid forstand. Kunnskapsutviklingen er også sentral for utviklingen av rammebetingelser i og for privat og frivillig sektor, samt i skjæringspunkter mellom sektorene. Resultatene anvendes i planarbeid, forvaltning og organisering av statlig, kommunal og privat sektor, og er viktige for å utvikle en god balanse mellom offentlig sektor, næringsliv og sivilsamfunn. Forskningen på samfunnssikkerhet dekker deler av justissektorens kunnskapsbehov for samordning. Dette feltet er også av stor betydning for andre sektorer siden ansvaret for samfunnssikkerhet er tillagt hvert enkelt sektorområde. Innenfor samfunnsøkonomi, er kunnskapsutviklingen i denne porteføljen viktig for utviklingen av en robust økonomisk politikk, herunder skattepolitikk.

Plassering i FoUoI-verdikjeden

Porteføljens kunnskapsområde omfatter hele FoUoI-verdikjeden. Hovedtyngden av kunnskapsutviklingen er anvendt forskning og innovasjon, med innslag av grunnleggende forskning. Forskningstemaene som ligger til grunn for den grunnleggende og anvendte forskningen er som regel definert med utgangspunkt i behov på overordnet samfunnsnivå. Den anvendte forskningen har stor grad av brukerinvolvering. Her er det forskere som leder prosjektene, og problemstillingene er definert innenfor rammene i utlysninger. Innovasjonsprosjektene porteføljen finansieres, ledes av aktører fra offentlig sektor. De definerer problemstillinger ut fra egne kunnskapsbehov.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.