Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Budsjettformål

Budsjettformålene i den målrettede innsatsen i porteføljen er representert ved tidligere program-/ og aktivitetsnavn: SAMRISK og BRANNSIKKERHET, DEMOS, SKATT og FORKOMMUNE.

For samfunnssikkerhet kommer inntektene først og fremst fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Kunnskapsdepartementet (KD). Inntektene fra KD er sektorovergripende midler. I tillegg er det ca. 1 mill. kroner fra henholdsvis Forsvarsdepartementet (FD), Samferdselsdepartementet (SD), og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

For Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning kommer inntektene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD har det vært stipulert ramme på mellom 250-300 mill. kroner totalt for en 10-års periode.

Av den totale rammen for forskning og innovasjon i kommunesektoren på 25 mill. kroner, er størstedelen av midlene fra KD, fra sektorovergripende midler. I tillegg er det en mindre bevilgning fra KMD.

Finansdepartementet (FIN) er eneste finansierende departement til skatteøkonomisk forskning. Forskningsrådet har i sitt budsjettforslag for 2021 foreslått at satsingen på makroøkonomisk forskning primært finansieres med midler fra FIN i kombinasjon med KD, sektorovergripende midler. På sikt kan også andre departementer være relevante for denne satsingen.