Porteføljeanalysen for Demokrati, styring og fornyelse

Trender i samfunnet, næringsliv og fagutvikling som påvirker investeringsvalg

Nasjonalt er det særlig prioriteringer i regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Meld. St. 10 (2016-2017) som får betydning for investeringsvalg i DEMOKRAT.

Denne porteføljen vil i særlig grad bidra til å oppfylle strategiens mål om Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor og det strategiske området Samhørighet og globalisering samt området Teknologi og digitalisering.

Porteføljen har definert og adresserer særlig disse fire samfunnsutfordringene:

 • Et åpent, sårbart samfunn i en globalisert verden – hvordan gjøre samfunnet mindre sårbart, samtidig som det forblir åpent?
 • Demokrati under press – hvordan møte samfunnsmessige, sosiale og kulturelle forhold som undergraver sosial og politisk tillit og legitimitet?
 • Velferdsstatens finansielle grunnlag – hvordan sikre en bærekraftig økonomi når statens utgifter øker raskere enn inntektene?
 • Økt kompleksitet og avhengighet – hvordan skal offentlig sektor håndtere komplekse samfunnsutfordringer som krever samarbeid på tvers av aktører og sektorer? 

Horisont Europa

Det nye rammeprogrammet i EU, Horisont Europa (2021-2027) vektlegger sterkt koblingen til nasjonal forsknings- og innovasjonsinnsats. Her er det særlig to områder som er viktige for DEMOKRAT;

 • Civil Security for Society
  • fighting crime and terrorism
  • border security
  • resilient infrastructure
  • disaster-resilient societies
  • cybersecurity
 • Culture Creativity and Inclusive Societies
  • Democracy
  • Social and economic transformations
  • Culture heritage

Her vil utlysninger på områdene demokrati og sosiale og økonomiske transformasjoner sammenfalle godt med DEMOKRATs prioriteringer.

Videre er det noen av de nye stortingsmeldingene som blir særlig viktige for retningen på investeringene i denne porteføljen; Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden, Meld. St. 14 (2020-2021) Perspektivmeldingen 2021, Meld. St. 27 (2015–2016). Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet, Meld. St 30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor – Kultur, ledelse og kompetanse. Meld. St. 22 (2020–2021). Data som ressurs — Datadrevet økonomi og innovasjon, NOU 2020:15 Det handler om Norge – utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene, NOU 2021:4 Norge mot 2025 – Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien, NOU 2021:6: Myndighetenes håndtering av koronapandemien. Koronakommisjonens rapport.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 18.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.