Porteføljeanalysen for Demokrati, styring og fornyelse

Omfanget av porteføljeanalysen

Forskningsrådets portefølje for demokrati, styring og fornyelse omfatter alle prosjekter som er merket med Demokrati, makt og styring, Samfunnssikkerhet, Forskning og innovasjon og Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor, I tillegg er skatt og økonomi et forskningstema uten eget temamerke.  

Porteføljen er her kort beskrevet ved de fire dimensjonene fag/teknologi, tema, anvendelsesområder og FoUoI-verdikjede. Porteføljen skal gi kunnskap til forvaltningspolitikk som understøtter og videreutvikler demokratiet og samfunnssikkerheten, og understøtter den politiske styringen av fellesskapets ressurser og institusjoner.

Analysen tar for seg hele porteføljen, inkludert bevilgningene fra andre budsjettformål i Forskningsrådet (fig. s.5) og innsats i EU-prosjekter. Dette er omtalt som totalporteføljen. Forskningsrådet baserer sin statistikk på merking av ulike egenskaper ved prosjektene som finansieres, f.eks. forskningstema, fag, politikk og forvaltningsområde og strukturelle forhold. Temamerkene for Demokrati, makt og styring og Samfunnssikkerhet, som i stor grad definerer denne porteføljen, ble introdusert i 2019 og er derfor ikke fullstendig innarbeidet i Forskningsrådet. Det tar tid før alle porteføljene får innarbeidet en forståelse om bruken av disse temamerkene, slik at vi får tilstrekkelig kvalitet i tallmaterialet.

Synergien mellom Forskningsrådets målrettede innsats og den øvrige innsatsen har blitt tydeligere gjennom innføringen av porteføljestyring.  Det er nå mulig å se den generiske, sektorovergripende forskningen innenfor DEMOKRAT i sammenheng med forskning på tilsvarende temaer i andre porteføljer.  Denne analysen gir et bilde av totalinnsatsen og den målrettede innsatsen gjennom bevilgninger fra porteføljens egne budsjettformål (investeringsporteføljen).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 19.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.