Porteføljeanalysen for Demokrati, styring og fornyelse

Alternative investeringsvalg

Behov for fornyet innsats mot fag- og teknologiområder

Porteføljen skal utvikle kunnskap for å kunne løse de store samfunnsutfordringene. Denne kunnskapsutviklingen krever at vi styrker tverrfagligheten ytterliggere innenfor DEMOKRATs temaområder. Det er særlig behov for økt innslag av økonomi, juridiske og humanistiske fag. Den økende digitaliseringen i samfunnet innebærer i tillegg at det er økt behov for teknologiske- og naturvitenskapelige fagområder.

Investeringene i innovasjon i offentlig sektor som fag bør styrkes. Vi har en rekke innovasjonsprosjekter hvor kommunene, sammen med aktører fra FoU, utvikler innovasjoner på områder hvor de opplever et behov for kunnskapsutvikling. Det er nå viktig å investere i kunnskap om selve innovasjonsprosessen og å forstå hvilke faktorer som medvirker til at forskningen blir tatt i bruk og utnyttet i ulike deler av samfunnet.

Behov for fornyet innsats mot tematiske områder

Det er behov for å utvikle og styrke åpen arena for innovasjon i offentlig sektor. Dette tematiske området bør få bredere anvendelsesområder slik at den dekker bredden av sektorer og de ulike nivåene i forvaltningen.

Innsatsen på samfunnssikkerhetsforskning i bredt må videreføres. Samtidig må de porteføljene som har sektoransvar følger opp med forskning på sine områder. Det er viktig å sikre en kontinuerlig kunnskapsoppbygging som tar inn nye perspektiver i risikoanalyser, samfunnssikkerhet på overordnet nivå, tiltak omkring forebygging og håndtering samt samarbeid.

Det er viktig å videreføre og styrke innsatsen for tematiske områder innenfor demokrati, styring og forvaltning, bl.a. med fokus på hvordan vi sikrer et robust demokrati med høy grad av tillit og legitimitet og et inkluderende samfunn med bred deltakelse, som bidrar til å minske graden av utenforskap i samfunnet.

Makroøkonomiske utfordringer: Ettersom økonomi er en sentral dimensjon i styringen av ulike sektorområder, trengs det bred samfunnsøkonomisk forskning for å fremskaffe kunnskap om Norges økonomiske utfordringer som følger av nasjonale, internasjonale og globale utviklingstrekk.

Behov for fornyet innsats mot forskjellige anvendelsesområder

Porteføljens ansvar for kunnskapsutvikling treffer alle sektorområder. Det er derfor viktig at alle porteføljer i Forskningsrådet investerer i kunnskap for sine sektorer innenfor DEMOKRATs områder. Dette gjelder ikke minst kunnskap om innovasjon i offentlig sektor

Åpen innovasjonsarena for offentlig sektor: Denne arenaen etablerer mer samarbeid på tvers av offentlige virksomheter og nivåer, og gir kunnskap for grunnleggende digital transformasjon av sektoren. Denne arenaen har hittil vært forbeholdt kommunesektoren, men inkluderer nå også statlig sektor. Arenaen skal både bringe fram prosjekter som fornyer offentlig sektor, og som realiserer viktige mål i forsknings- og innovasjonspolitikken. Prosjektene skal hovedsakelig støtte ambisiøse innovasjonsprosjekter av en viss størrelse, det muliggjør et bredt samarbeid innenfor offentlig sektor.

Hvordan forskningskapasiteten kan styrkes gjennom rekrutteringsstillinger, forsknings­infrastruktur, grunn- og anvendt forskning (verdikjeden)

Offentlig sektor-ph.d. inngår i totalporteføljen og skal fra 2022 bli en del av målrettet innsats. Denne ordninger gir en mer kunnskapsbasert offentlig sektor. Det blir viktige å sikre at midler til offentlig sektor-ph.d. blir tilgjengelig for alle sektorområder.

Innenfor de ulike tematiske områdene er det viktig å fortsette med rekrutteringsstillinger for å sikre tilstrekkelig forskningskapasitet innen porteføljens ansvarsområder.

Det er også stort behov for å bygge infrastruktur, både for i større grad å kunne nyttiggjøre seg gode registerdata med lange tidsserier, som Norge er kjent for, og for å etablere nye datasett. Ny infrastruktur åpner også i langt større grad for å nyttiggjøre seg av muligheter som digitaliseringen gir. Ny infrastruktur åpner for komplekse analyser som vil kunne belyse de store samfunnsutfordringene denne porteføljen har et særskilt ansvar for.

Hvordan forskningssystemet kan videreutvikles gjennom tiltak og støtteformer med sikte på konsentrasjon, samarbeide og arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt

Vi vil arbeide for en ytterliggere styrking av norsk deltakelse på internasjonale konkurransearenaer, og vil også sikre en god arbeidsdeling mellom nasjonal innsats og internasjonal deltakelse.

Koordinerings- og støtteaktivitet, KOS, brukes for å spre og forsterke effekten av prosjekter, for eksempel støtte opp om mobilitet, nasjonale og internasjonale nettverk, publisering, dialog og formidling knyttet til FoU-aktiviteter.

Behovet for videreutvikling av det internasjonale samarbeidet, særlig utnyttelsen av Horisont Europa og de forskjellige partnerskapsordningene der.

Det er gode muligheter til å opprettholde og også øke deltakelsen i EUs nye rammeprogram Horisont EUROPA. Utlysningene på samfunnssikkerhetsområdet vil ha tilnærmet lik tematikk som i dette rammeprogrammet; kritisk infrastruktur, krisehåndtering, samordning, organisert kriminalitet, terror og digital sikkerhet. Når det gjelder programmet for inkluderende samfunn vil en stor del av utlysningene her være innenfor temaet demokrati og demokratiutvikling, og dermed av stor interesse for porteføljen. Det er ikke noen partnerskap på disse to områdene. Mission for klima er derimot aktuell for oss, særlig kunnskap om forebygging og håndtering av klimaeffekter.

Vi vil vurdere å bruke en liten del av målrettet innsats for å få tilgang til Forskningsrådets midler til forsterkning.  Forsterkningsordningen er rettet mot en avgrenset søkergruppe som består av norske deltagere med en sentral rolle i et Horisont 2020-prosjekt og dekker alle temaområder i Horisont 2020. FORSTERK-ordningen går til aktiviteter som skal øke den norske samfunnseffekten av EU-prosjekter med norsk deltagelse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 19.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.