Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Tiltaksplan

Tiltaksplanen inneholder en oversikt over porteføljens planlagte utlysninger i årene 2021-2023, (mest detaljert for 21) samt andre relevante tiltak som vil benyttes for å mobilisere relevante miljøer. Planen skal revideres hvert år, og konkretisering av valg av temaer og utlysningsformer gjøres i forbindelse med revisjonene.

Tiltak
(utlysning)
Brukermål Aktuelle søknadstyper Budsjett 2021 Planlagt 2022 Planlagt 2023

Demokrati, styring og forvaltning og samfunns-sikkerhet

Budsjett: SAMRISK og DEMOS

Fagmiljøer holder høy kvalitet og deltar aktivt i internasjonalt forsknings- og innovasjons-samarbeid

Fagmiljøer innenfor porteføljens tematiske områder inkluderer globale perspektiver og komparative studier i sin forskning på porteføljens tema

Myndighetene og forvaltningen ivaretar innbyggernes demokratiske rettigheter og plikter
Offentlig sektor gir gode rammebetingelser gjennom kunnskapsbasert planlegging og styring

Offentlig sektor er transparent med høy tillit og legitimitet, og sørger for god balanse mellom medborgerskap og effektiv styring, planlegging og forvaltning
Aktører på alle nivå i offentlig, privat og frivillig sektor har god kunnskap og forståelse for samfunnssikkerhet
Offentlig sektor forstår dilemmaer og avveier ulike verdier og hensyn i samfunnssikkerhetsarbeidet

Forskerprosjekt

 

 

 

 

 

Kompetanse- og samarbeids-prosjekt

85 000 80 000 80 000

Innovasjon i kommune-sektoren

Budsjett: FORKOMMUNE

(fra 2022: Innovasjons-arena for stat og kommune, INNOFFARENA)

 

Godt samarbeid om forskning og innovasjon mellom næringsliv og offentlig sektor

Offentlig sektor er pådriver for målrettet tverrfaglig og tverrsektoriell innsats mot store samfunns-utfordringer

Offentlig sektor involverer forskning i sine innovasjons-prosesser

Innovasjons-prosjekt (inkludert Førkommersielle anskaffelser og Forprosjekt

Kompetanse- og samarbeids-prosjekt22 000

8000
60 000 60 000

Offentlig sektor ph.d.-ordning
(del av INNOFFARENA fra 2022)

Økt samarbeid mellom offentlig sektor og akademia.

Økt forskningsbasert utvikling i offentlig sektor.
Offentlig sektor ph.d.-prosjekt 44 500 44 500  

Forsknings-formidling

         

Mobiliserings-tiltak

         

Nettverk

         
SUM

 

    115 000 184 500 184 500