Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Tiltaksplan

Tiltaksplanen inneholder en oversikt over porteføljens planlagte utlysninger i årene 2021-2023, (mest detaljert for 22) samt andre relevante tiltak som vil benyttes for å mobilisere relevante miljøer. Planen skal revideres hvert år, og konkretisering av valg av temaer og utlysningsformer gjøres i forbindelse med revisjonene.

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Budsjett 2022

Planlagt 2023

Planlagt 2024

Tiltak

(utlysning)

   

 

 

 

Demokrati, styring og forvaltning og samfunns-sikkerhet

 

Fagmiljøer holder høy kvalitet og deltar aktivt i internasjonalt forsknings- og innovasjons-samarbeid

 

Samarbeids-

prosjekt

 

54,5 mill. kr

 

79,5 mill. kr

Budsjett: SAMRISK og DEMOS

Fagmiljøer innenfor porteføljens tematiske områder inkluderer globale perspektiver og komparative studier i sin forskning på porteføljens tema

Myndighetene og forvaltningen ivaretar innbyggernes demokratiske rettigheter og plikter

Offentlig sektor gir gode rammebetingelser gjennom kunnskapsbasert planlegging og styring

Offentlig sektor er transparent med høy tillit og legitimitet, og sørger for god balanse mellom medborgerskap og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Aktører på alle nivå i offentlig, privat og frivillig sektor har god kunnskap og forståelse for samfunnssikkerhet

Offentlig sektor forstår dilemmaer og avveier ulike verdier og hensyn i samfunnssikkerhetsarbeidet

Forskerprosjekt

 

69,5 mill. kr

 

Innovasjons-arena for stat og kommune, INNOFFARENA

Godt samarbeid om forskning og innovasjon mellom næringsliv og offentlig sektor

Innovasjonsprosjekter/Førkommersielle anskaffelser kommune

29 mill. kr

60 mill. kr

60 mill. kr

 

Offentlig sektor er pådriver for målrettet tverrfaglig og tverrsektoriell innsats mot store samfunns-utfordringer

Innovasjonsprosjekter/Førkommersielle anskaffelser digitalisering

29 mill. kr

 

 

 

Offentlig sektor involverer forskning i sine innovasjons-prosesser

Forprosjekter for Førkommersielle anskaffelser

Samarbeids-prosjekt

1-2 mill. kr

Vurderes

 

Offentlig sektor ph.d.-ordning

(del av INNOFFARENA fra 2022)

Økt samarbeid mellom offentlig sektor og akademia.

Økt forskningsbasert utvikling i offentlig sektor.

Offentlig sektor ph.d.-prosjekt

45 mill. kr

45 mill. kr

45 mill. kr

Internasjonalt

 

NordForsk, samfunnssikker-het

5 mill. kr

 

 

Arrangement- og nettverksstøtte

(INNOFFARENA/ DEMOS/

SAMRISK)

 

Koordinerings og støtteaktivitet

1 mill. kr

1 mill. kr

1 mill. kr

SUM

 

 

 170 mill. kr

175 mill. kr

185 mill. kr

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 11.29 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.