Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Prioriteringer

Innenfor de fire områdene som porteføljen dekker, vil innsatsen måtte dimensjoneres i tråd med gjeldende langtidsbudsjetter for de underliggende budsjettformålene.

Porteføljens samlede budsjettramme er i 2022 på ca. 216 millioner kroner årlig. I langtidsbudsjetteringen ligger Forskningsrådets nullvekst-budsjettforslag til grunn. I disse planene inngår en omprioritering innenfor innovasjon i offentlig sektor. Det er etablert et nytt budsjettformål for innovasjon i stat og kommune, (INNOFFARENA). Her inngår FORKOMMUNE og OFFPHD fra 2022, i tillegg til at midler til digitalisering overføres fra IKTPLUSS og midler til Offentlig sektor ph.d.-ordningen overføres fra Nærings ph.d.-ordningen.

Oversikt over estimert beløp til utlysninger i henhold til nullvekst-budsjett 22-24:

Estimert beløp til utlysning

2022

2023

2024

Samfunnssikkerhet

25

30

40

Innovasjon i offentlig sektor

105

105

105

Demokrati, styring og forvaltning

40

40

40

Samfunnsøkonomi

 0

0

0

Det ble lyst ut 60 millioner til forskning på makroøkonomiske utfordringer i 2021. Det er ikke midler per i dag fra departementene til dette budsjettformålet for de kommende årene.

Endringer i tildelingsbrevene fra finansierende departementer vil kunne påvirke investeringsplanen også etter at denne er vedtatt. Dette gjelder både volum på de ulike innsatsområdene og prioriteringer og føringer, for eksempel i form av øremerking av midler. Tilgjengelige ressurser må ses i forhold til forsknings- og innovasjonsbehovene og bredde i tema og anvendelsesområder innenfor denne porteføljen.

Deltakelse i fellesutlysninger og internasjonale utlysninger inngår også i investeringsplanen. Det er derfor nødvendig å ha en løpende vurdering av samarbeid med andre porteføljer og investeringer i internasjonal forskning.

Tematiske innsatsområder

Porteføljen er i hovedsak tematisk begrunnet og avgrenset, og det er naturlig å ta utgangspunkt i de tematiske prioriteringene innenfor de fire overordnete innsatsområdene i porteføljen. Innenfor hver av de fire innsatsområdene vil de andre dimensjonene knyttet til fag og teknologi, FoUoI-verdikjeden og anvendelsesområder også legge føringer for prioriteringene som gjøres og hvilke tiltak som velges.

Demokrati, styring og forvaltning

Innsatsområdet inkluderer forskning om samfunnsutvikling knyttet til politikk, styring og utvikling av stats- og lokalforvaltningen. Fortsatt er det behov for forskning i hele bredden av innsatsområdet. Porteføljen vil dermed prioritere forskning innenfor temaene

  • Internasjonalisering, stat og lokalforvaltning
  • Helhet og sektorisering
  • Regioner og urbanisering
  • Velferdsstatens tjenester og tjenesteytere
  • Likeverdig tjenestetilbud og effektivitet

Samfunnssikkerhet

Innsatsområdet inkluderer forskning om risiko, robusthet, sårbarheter og dilemmaer. Innenfor disse overordnede temaene vil porteføljen særlig prioritere forskning som ser på

  • Sosiale strukturer, verdier og tillit
  • Teknologi og samfunnssikkerhet
  • Aktørbildet

I 2022 utlysningene vil vi prioritere forskning om temaene robust demokrati, god styring, velfungerende politiske systemer og samfunnssikkerhet. Vi har behov for kunnskap om medvirkning og involvering av aktører. Mediers rolle og økt digitalisering er også viktige elementer i dette.

I disse tverrgående innsatsområdene er det viktig å koble ulike miljøer, og inkludere flere fag og fagmiljøer. Innenfor begge innsatsområder vil både samfunnsvitenskapelige, humanistiske og teknologiske og naturvitenskapelige fag gi viktige perspektiver for å forstå og løse samfunnsutfordringene. I tillegg er det generelt behov for å øke kapasitet og kompetanse i fagmiljøene. Vi prioriterer bred sektorovergripende kunnskapsutvikling med anvendelser på mange nivåer og på tvers av sektorer og prosjekter som involverer aktører fra offentlig, privat og eller frivilling sektor.

I utlysningsplanen for de to innsatsområdene er det lagt opp til at vi lyser ut Forskerprosjekt og Samarbeidsprosjekt annethvert år. Dette sikrer en viss størrelse på budsjettrammen for den enkelte utlysning og dermed mulighet til å finansiere et større antall prosjekter. Det er derfor mer kostnadseffektivt enn å dele budsjettrammen opp i flere og mindre utlysninger hvert år.

I tillegg vil DEMOKRAT delta i to fellesutlysninger, Arealer under press og NordForsk sitt samfunnssikkerhetsprogram.

Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Dette innsatsområdet består av to hovedområder. For det første inkluderer det investeringer i forskning om innovasjon i offentlig sektor, som styrker offentlig sektors mulighet til innovasjon, og forskning som er med på å bygge opp et kunnskapssystem for læring og innovasjon i offentlig sektor. Dette oppnås primært ved å lyse ut midler til kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

For det andre inkluderer det investeringer i forskningsstøttet innovasjon i statlig og kommunal sektor. Dette oppnås primært ved å lyse ut midler til innovasjonsprosjekter og inngår i en bred satsing på innovasjon i offentlig sektor som går på tvers av alle porteføljer.

Fra 2022 vil offentlig sektor ph.d.-ordningen og en større del av digitaliseringsmidlene legges til denne porteføljen. Innsatsen vil da i større grad inkludere innsats for innovasjon og fornyelse i både kommunale og statlige virksomheter. Samtidig er det viktig å sikre at dette ikke går på bekostning av en styrket innsats for innovasjon i kommunal sektor.

Forskningen som prioriteres, skal styrke statlig og kommunal sektors mulighet til innovasjon og utløse forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor. Tematisk favner forskningsbaserte innovasjoner bredt og går på tvers av alle porteføljer. Forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor vil også inngå i andre porteføljers ansvarsområder, og denne porteføljen vil prioritere de generiske perspektivene som går på tvers av sektorene knyttet til innovasjon i offentlig sektor. Temaområdene styring, planlegging og samskaping, privat og offentlig samarbeid, brukerinvolvering og digital transformasjon og samfunnssikkerhet vil prioriteres.

I 2022 vil vi fortsette med støtte forprosjekter for førkommersielle anskaffelser i offentlig sektor og støtte til innovasjonsprosjekter i kommunal sektor innenfor tematiske områder som ikke dekkes gjennom andre porteføljer. Innenfor temaet digitalisering vil vi støtte prosjekter i både statlig og kommunal sektor. Offentlig sektor ph.d.-ordningen videreføres på samme nivå med den forsterkningen som ligger i overføring av midler fra Nærings ph.d.-ordningen. Det vil ikke lyses ut midler til samarbeidsprosjekter i 2022, men det kan vurderes for senere år i lys av revidert porteføljeplan.

Andre virkemidler

DEMOKRAT vil bidra med et årlig beløp til FORSTERK-ordningen, som går til aktiviteter som skal øke den norske samfunnseffekten av EU-prosjekter med norsk deltagelse.

Forskningsrådet har for øvrig ordningen Prosjektetableringsstøtte (PES), som tilbyr støtte til aktører som utvikler søknader til EUs rammeprogram. Lenke til PES-ordningen: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/pes2020-okonomisk-stotte-til-a-skrive-soknader-rettet-mot-horisont-2020/

DEMOKRAT vil også lyse ut midler til Koordinerings- og støtteaktivitet (KOS) for å styrke samspillet mellom forskningsmiljøer og brukere av forskning og for å spre resultater fra forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Vi bevilger midler til arrangements- og nettverksstøtte.

Porteføljen skal i tillegg bidra til at Forskningsrådet når målet i opptrappingsplanen for humaniora.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 15.31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.