Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Forskningsrådets strategi for 2020-2024 er retningsgivende for denne porteføljen og andre porteføljers hovedmål, og strategiens mål er brukt som utgangspunkt for målene og prioriteringene i porteføljeplanen.

Denne porteføljen vil gjennom innsatsen for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor i særlig grad bidra til å oppfylle strategiens hovedmål om omstilling i næringsliv og offentlig sektor. De tre andre innsatsområdene porteføljen dekker innenfor demokrati, styring og forvaltning, samfunnssikkerhet og samfunnsøkonomi er særlig rettet inn mot målsetningene innenfor det strategiske området samhørighet og globalisering.

I tillegg vil porteføljen gi viktige bidrag til de andre overordnede målene og strategiske områdene, spesielt digitalisering og digital transformasjon i offentlig sektor, digital sikkerhet og bærekraftig samfunnsutvikling. De fire innsatsområdene i denne porteføljen går på tvers av sektorer og forvaltningsområder, samtidig som de berører tilsvarende tema innenfor enkeltsektorer og forvaltningsområder. Lokal, regional og nasjonal forvaltning og samfunnssikkerhet er eksempler på dette. For de strategiske områdene hav, grønt skifte, helse og velferd og teknologi og digitalisering, vil derfor denne porteføljen ha en del koblinger og overlapp med temaene lokal/regional og nasjonal forvaltning og regulering, (smart)by- og arealplanlegging (kyst/kystsone), klimatilpasninger, sikkerhet, offentlig sektors og sivilsamfunnets rolle, etc.

Porteføljens investeringsmål skal nås ved bruk av forskningsrådets ulike virkemidler, internasjonal samfinansiering og gjennom EUs rammeprogram. Tiltakene omfatter både utlysninger og andre tiltak som mobiliseringsarbeid, rådgivningstiltak og dialogvirksomhet. Utlysninger vil være de ulike tiltakene vi velger – som forskerprosjekter, som ledes av forskningsinstitusjoner og kun inkluderer disse som partnere, kompetanse og samarbeidsprosjekter, som ledes av forskningsmiljøer og involverer ulike sluttbrukere, og innovasjonsprosjekter, som ledes av kommuner (og om vi får ressurser, også av statlige aktører).