Investeringsplanen for Demokrati, styring og fornyelse

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplan 2022-2024

Oppdatert investeringsplan for 2023-2025 kommer i månedsskiftet november/desember.

Forskningsrådets strategi for 2020-2024 er retningsgivende for Forskningsrådets porteføljer og strategiens mål er utgangspunkt for målene og prioriteringene i porteføljeplanene.

Porteføljen for Demokrati, styring og fornyelse (DEMOKRAT) vil gjennom innsatsen for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor i særlig grad bidra til å oppfylle strategiens hovedmål om omstilling i næringsliv og offentlig sektor og det strategiske området Samhørighet og globalisering, samt Teknologi og digitalisering. Porteføljen bidrar også til de to andre hovedmålene, Bærekraftig utvikling og Grensesprengende forskning og innovasjon.

Investeringene i porteføljen går på tvers av sektorer og forvaltningsområder. Samtidig investerer andre porteføljer inn til våre sentrale mål innenfor sektorområder de har særlig ansvar for. Lokal, regional og nasjonal forvaltning og samfunnssikkerhet er eksempler på dette. For de strategiske områdene hav, grønt skifte, helse og velferd og teknologi og digitalisering, vil derfor DEMOKRAT ha en del koblinger og overlapp med temaene lokal/regional og nasjonal forvaltning og regulering, (smart)by- og arealplanlegging (kyst/kystsone), klimatilpasninger, sikkerhet, offentlig sektors og sivilsamfunnets rolle, etc.

Porteføljens investeringsmål skal nås ved bruk av forskningsrådets ulike virkemidler, internasjonal samfinansiering og gjennom EUs rammeprogram. Tiltakene omfatter både utlysninger og andre tiltak som mobiliseringsarbeid, rådgivningstiltak og dialogvirksomhet. Utlysninger vil være de ulike tiltakene vi velger – som forskerprosjekter, som ledes av forskningsinstitusjoner og kun inkluderer disse som partnere, samarbeidsprosjekter, som ledes av forskningsmiljøer og involverer ulike sluttbrukere, og innovasjonsprosjekter, som ledes av kommuner og statlige aktører.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 18.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.