Porteføljeplanen for Klima og polar

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Som beskrevet i kapittel 1 er hovedtyngden av prosjektene i porteføljen grunnleggende forskning. Overgangen til de nye prosjekttypene i Forskningsrådet skal gi bedre muligheter for koordinert innretning av porteføljen for å øke forskningens samfunnsnytte og -relevans. Brukermedvirkning i forskningen, mer samarbeid mellom forskere og brukere, er et av flere virkemiddel som skal sikre at porteføljen bidrar til kompetanseoppbygging og bærekraftig innovasjon innen forskning, forvaltning og næringsliv. For å møte samfunnets utfordringer og porteføljens mål er det nødvendig å øke andelen anvendt forskning og innovasjon i porteføljen. Innovasjon er her forstått som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 05.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.